Elistvere loomapargis peeti arengukava koostamiseks esimene seminar

MTÜ  Jõgeva Metsaselts selgitas esmalt kokkutulnuile, et Elistvere loomapargi arendamiseks on koostatud mitmeid arengudokumente, mis on olnud tegevustes juhisteks. Esimene neist oli Saksamaa nõustamisfirma Komplan koostatud Elistvere looduspargi arendusprojekt, millele järgnes mitmeid lühemaajalisi arengukavasid. Viimane Elistvere loomapargi arengukava oli koostatud aastateks 2003 -2006. Küllap oleks tänaseks valminud ka arengukava aastateks 2008 -2013, kui ei oleks tekkinud mitmeid takistusi loomapargi elu korraldamisel ja arendamisel.  Looduskaitseametkonnad ei  kooskõlastanud selle aasta algul  väravahoone-külastuskeskuse ehitamise asukohta. Looduskaitsekeskuse tellimisel valminud Elistvere mõisa pargi tsoneering aga ei võimalda loomapargi jätkusuutlikku  arendamist. Sellele järgnes loomapargi rahastamise väljajätmine tuleva aasta riigieelarvest. Tekkinud olukorras ei olnud võimalik tulevikuvisioone püstitada. Praeguseks on jõutud olukorrani, kas üldse on võimalik Elistvere loomapargil tegevust jätkata.

Meedias on arutletud, miks peaks riik toetama  Elistvere loomaparki.  Eesti Metsaselts esitas kohalolijatele omapoolse nägemuse.

Edasi keskenduti võimalikele teenustele, mida loomapark saab osutada riigiasutustele ning mida need saaksid vastavalt oma tegevusvaldkondadele rahastada.

Omavalitsusliit on lubanud toetada

Tänasel tasemel eksisteerimiseks ning teenuste osutamiseks on loomapargi  järgmise aasta  eelarve projekti järgi tegevuskulud 1,3  miljonit krooni.  Eesti Metsaselts prognoosib 2008. aastaks oma  laekumisi, eelkõige piletitulu ca 0,7 miljonit krooni.  Käesoleva aasta investeeringutest on järgi 0,7 miljonit, mille eest oli plaanis osta kauplusehoone ning koostada selle külastuskeskuseks ümberehitamise tehniline projekt.

Keskkonnaministeerium ei kooskõlastanud ostu.  Keskkonnaministri sõnum metsaseltsi esimehele oli otsustada, kas allesolev raha kasutada loomapargi tuleva aasta tegevuskuludeks, või osta selle rahaga kauplusehoone. 

Kohalolijad jõudsid arutelu käigus seisukohale osta kauplusehoone ja leida täiendavad vahendid tegevuskuludeks.  Külastuskeskuse väljaarendamine on hädavajalik loomapargi jätkusuutlikuks arenguks.  Tabivere vallavanem Aare Aunap lubas valla 2008. aasta eelarvest loomapargile tegevustoetust. Vallavanema sõnul on eelläbirääkimistel Jõgevamaa Omavalitsuste Liit  lubanud omapoolselt toetada loodusõppe korraldamist loomapargis.

Arupidamisel osalesid maakonna mitmete  omavalitsuste volikogude liikmed ja nendegi sõnum oli, et loomapargi loomi nälga ei jäeta ning väikese tegevustoetuse valla eelarvest saab. Maavalitsuse esindaja Triin Pärsim andis edasi maavanema sõnumi: Elistvere loomapark on maakonnale vajalik ning selle likvideerimisest ei saa juttugi olla. Pärsim kutsus metsaseltsi inimesi maavalitsusse, et seal ühiselt vaadata, millistest programmidest ja meetmetest on võimalik erinevate tegevuste ja investeeringute tarbeks toetusi taotleda. 

Üksmeelselt otsiti võimalusi loomapargi eksisteerimise jätkamiseks.

Kahjuks ei osalenud kokkusaamisel  keskkonnaministeeriumi esindajat, kellel oleks olnud volitus kokkutulnute seisukohti heaks kiita või nendega mitte nõustuda. Keskkonnateenistuse juhatajal Rainis Uigal, kes esindas keskkonnaministeeriumi,   raha kasutamise üle otsustamiseks volitusi ei olnud.

Kokkulepitu edastatakse keskkonnaministrile.  Kui minister on metsaseltsi ettepanekutega nõus, alustatakse  arengukava 2008 -2013 koostamist.  Mingid lahendused  saadi loomapargi eksisteerimiseks järgmiseks aastaks, kuid edaspidine areng saab selguse  arengukavas.

 

Miks peaks riik toetama Elistvere loomaparki?
*Elistvere loomapargil on 10-aastane töökogemus
*Riik on teinud 10 aasta jooksul olulisi kulutusi
*Enamik loomapargist asub riigimaal, jätkuvalt riigimaal või munitsipaalmaal. Ükski praegune rajatis ei asu eramaal
*Olemas kogemustega kaader
*Park asub väga mitmekesises looduses, mis on oluliseks lisaväärtuseks loodusõppe korraldamisel

MTÜ Eesti Metsaselts on valmis pakkuma järgmisi teenuseid Keskkonnaministeeriumile
Loodusõpe
–        looduskoolitused erinevatel teemadel  õpilastele 2 tundi, 3 tundi ,  6 tundi,  2 päeva, 5 päeva
–        üldhariduskoolide loodusega seotud vabaainete praktika baas
–        jahindusteemalised  koolitused jahiulukitest ning jahinduslikest rajatistest koolinoortele
–        harrastuskalastajate koolitus ( näiteks  allveekalastajate)
–        üldhariduskoolide õpilaste kalastuslaagrid
–        ajutised ja alalised loodusnäitused  ning ekspositsioonid
Emata jäänud ja vigastatud metsloomade rehabilitatsioon

Põllumajandusministeeriumile
Praktilised koolitused loomaaedade ja -parkide omanikele ja töötajatele
Praktiline õpe ? loomapark  maaturismi osana
Lasteaedade ja algklasside õpilastele praktiline õpe “Meie koduloomad? 

Haridus- ja teadusministeeriumile
Õppepraktika koht maaturismi, loodusretkejuhi koolitus jne eriala õppes
Õueõpe

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidule, Tabivere Vallavalitsusele  ja teistele maakonna omavalitsustele
Osalemine turismiteenuse  arendamisel
Ajalooliste hoonete rekonstrueerimine ja kasutuselevõtt uues funktsioonis
Loodusloolise raamatukogu väljakujundamine
Loodusharidus maakonna üldhariduskoolidele ja lasteaedadele

ENE ILVES

blog comments powered by Disqus