Eesti Taimekasvatuse Instituut on ilma jäämas 117,8 hektarist maast

Kokku 117,8 hektarit seni Eesti Taimekasvatuse Instituudile renditud maast kavatseb Jõgeva vald oksjoni korras maha müüa.


Selle loo algus on 2004 aastas, mil lõpetas tegevuse Kuremaa sohvoostehnikum. Sovhoostehnikumile kuulunud maid taotlesid endale nii ETKI (tollane Jõgeva Sordiaretuse Instituut) kui Jõgeva vald. Maad jäid koos ülejäänud sovhoostehnikumi varaga vallale ja sordiaretajad rentisid osa sellest seemnekasvatuse tarbeks.

Praegu on vallavolikogu otsustanud need maad enampakkumisel maha müüa. Kuna: “…küll on omavalitsusele erineva vara üürimise ja rentimisega tegelemine kõrvaltegevus,ˮ nagu kirjutab vallavanem Enn Kurg viimases Jõgeva Valla Teatajas.

Müüki pannakse kokku neli katastriüksust, kokku 239, 94 hektarit. Neist suurimat, Sirgu maaüksust, on siiani vallalt seemnekasvatuseks rentinud ETKI. Tegemist on hästi hooldatud maaga. Ülejäänud maad on olnud aktsiaseltsi Perevara ja Laiuse põllumajanduse osaühingu kasutada. Vald on saanud seni instituudilt renti umbes kuus-seitse tuhat eurot aastas. Praegu sõlmitud leping kehtib 2023. aastani ega sõltu omanikuvahetusest.

Raha investeeritakse Kuremaale

Miks valla maade müüki vaja on? Vallavanem Enn Kurg teatas: “Käesolevaks, 2017. aastaks planeeritud investeeringute eesmärgiks on Jõgeva valla hoonete ja rajatiste olukorra parandamine, et need vastaksid kaasaja nõuetele. Investeeringud parendavad elukeskkonda ja toovad kasu meie elanikele ning muudavad Jõgeva valla atraktiivsemaks külalistele. Näiteks ainuüksi Kuremaale investeeritakse praeguse plaani kohaselt 2017. aastal umbes 600 000 eurot, seega suurem osa maade müügist saadavast rahast jääb Kuremaale.ˮ

Tundub, et vallal ei jää muud üle, kui maad müüa. Tiit Lääne ütleb aga 28. jaanuari Vooremaas valla eelarve kohta, mille volikogu 26. jaanuaril, seni kõige mahukamana, kinnitas: “See on selge märk, et vald on majanduslikult tugeval järjel, mille taga on paljude inimeste pidev tubli töö.ˮ

Millistest summadest on siis jutt? Vallavanem Enn Kurg: “Nende nelja maatüki plaanitud müügihinnaks on 825 000 eurot, Sirgu maatüki müügist loodetakse saada 470 000 eurot.ˮ

On selge, et riigiasutusel ei ole selliseid summasid nii äkki kusagilt võtta. Tegelikult ei ole ju taimekasvatuse instituut nagunii maade omanik. ETKI toimetab osaliselt riigile kuuluvatel maadel, osaliselt rendimaadel. Maid rendivad peale valla ETKI-le ka väikemaaomanikud. Instituudile ostaks maa riik – selline  protsess on aga pikaajaline ja keerukas. Et riigieelarve on selleks aastaks kinnitatud, et ole ka ette näha mingit võimalust enampakkumisel osaleda. Ka ostueesõigust kasutada ehk suurima pakutud summaga maa ära osta, nagu vald on välja pakkunud, ETKI kui riigiasutus, täna siin ja praegu ei saa.

Mullu 24. novembril toimus valla maakomisjoni istung, kus tutvustati vallavalitsuse eelnõud “Maaüksuste võõrandamineˮ. ETKI esindajana oli kutsutud Ilmar Tupits. Istung lõppes kohalviibivate komisjoniliikmete seisukohaga, jätta Sirgu maaüksus võõrandamata.

Sellega ETKI osalus protsessis selleks korraks lõppes. Samal kuupäeval, pärast maakomisjoni koosolekut tuli aga kokku valla majanduskomisjon, mis arutas muuhulgas ka maakomisjonis arutusel olnud eelnõu maaüksuste võõrandamisest. Majanduskomisjon otsustas siiski jätta Sirgu maaüksuse võõrandatavate maatükkide nimekirja. Ja nii otsustas 30. novembril kokku tulnud vallavolikogu siiski kõik neli kunagi Kuremaa sovhoostehnikumile kuulunud maatükki müüki panna.

Tootmisettevõtetega ei suuda konkureerida

Tulemusega ei saanud sordiaretajad kuidagi rahul olla. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele, mis võimaldab õigusakte algatada ka rahvaalgatuse korras vähemalt ühel protsendil valla hääleõiguslikel kodanikel, esitasid ETKI töötajad 14. detsembril vallavalitsusele eelnõu volikogu 30. novembri otsuse nr.2 “Maaüksuste võõrandamineˮ tühistamiseks. Eelnõul oli 125 allkirja.

Jõgeva vallavalitsuse 9. jaanuari istungil suunati vallaelanike ettepanek majanduskomisjonile arutamiseks, komisjon oma otsust ei muutnud ning otsustas võtta ettepaneku volikogu istungi päevakorda.

Majanduskomisjoni koosolekul ETKI esindajat ei olnud. Instituudi direktor Mati Koppel osutas kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele, mille kohaselt on algatuse esitajate esindajal õigus osaleda algatuse arutelus. Kuigi Mati Koppel kaalub võimalust pöörduda õiglase asjaajamise saavutamiseks maavanema poole, on ta siiski rohkem huvitatud võimalusest instituudi seisukohti vallavolikogule veelkord selgitada.

Mati Koppel peab ETKI-t üheks Jõgeva valla väga oluliseks ettevõtteks. 142 töötajaga instituut on Jõgeva vallas arvestatav tööandja, ainukese teadusasutusena on instituudi panus seda kaalukam. Teadusasutusena ei ole instituut aga võimeline tootmisele orienteeritud ettevõtetega samadel alustel rendimaadele konkureerima.

Vallavanem Enn Kure sõnul mõistab ta instituudi töötajate muret ja rahulolematust ning on võimalik, et menetlus, kaasavaid põhimõtteid arvastades nii komisjonis kui volikogus uuesti läbi tehakse.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus