Eesti Post aitab: Sammud korrektse postkastini

Postkast on midagi sellist, mis püsib aastaid või aastakümneid. Siiski tuleks aeg-ajalt jälgida, kas see suudab teenindada praeguseid hoopis mahukamaid saadetisi. Eestis on ligikaudu 600 000 postkasti, mille hulgast paljud ei vasta nõuetele või on õigesti märgistamata, tehes kirjakandja töö raskeks, kui mitte võimatuks.


Korrektne postkast lihtsustab kirjakandja tööd ja aitab tellitud saadetisel kiiremini postkasti jõuda. Postkastile kehtestatud minimaalsed mõõdud on 25 x 35 x 6 cm, kuid soovituslik on kasutada suurema mahutavusega kaste. Postitamiseks ette nähtud kasti ava minimaalsed mõõdud on 2 x 23 cm. Peale selle võiks postkast olla pealt täidetav, et saadetisi poleks vaja postkasti panekuks kokku murda.

Postkasti asukoha juures peaks jälgima, et sellele oleks tagatud aasta ringi ligipääs ja tee postkastini ning postkasti alune oleks takistustest vaba (lumi, jää, jalgrattad, lapsevankrid, suusad jne). Samuti tuleb saadetist kaitsta ilmastikuolude eest.

Oluline on, et postkast ja maja oleksid korralikult nime või numbriga tähistatud, sest tähistamata postkast teeb kirjakandja töö keeruliseks ning oodatud saadetis ei pruugi kohale jõuda. Enim probleeme tekib olukorras, kus inimese aadress on muutunud (näiteks on muutunud tänava nimi või vald), aga saadetisi lähetatakse elanikule ikka vanale aadressile. Juriidilise isiku postkastile peab olema märgitud ettevõtte nimi või nimed.

Kortermajades tuleb postkast paigaldada kortermaja välisukse vahetusse lähedusse. Näiteks saab kasutada välisukse sisse paigaldatavaid postkaste, et tagada ligipääs välisust avamata. Juhul kui postkastid on paigaldatud trepikotta, võiks kasutada universaalvõtit, mis tagab kogu maja trepikodadele ligipääsu ühe võtmega.

Eramaja postkast tuleks paigaldada elamut piirava aia külge. Aia puudumisel on hea tava paigaldada postkast krundi teepoolsele piirile. Hoolitseda tuleb ka selle eest, et koduloomad (eelkõige koerad) ei pääseks postkasti juurde või teisele poole aeda, sest sellisel juhul on postikulleril õigus keelduda postkasti teenindamast, et tagada oma turvalisus.

Külades paigaldatakse postkastid eeskätt põhimaantee või suurema hooldatud tee äärde, koondades ümbruskonna adressaadid ühte kohta. Kokkuleppel paigaldatakse postkast elu- või asukohast mõistlikule kaugusele, näiteks lähimasse bussipeatusesse, küla infotahvli juurde või teeotsa. Alati tuleb arvestada asjaoluga, et postikulleri sõidukil oleks võimalus ajutiselt peatuda ning tagatud ohutus.

Postkastile peab pääsema ligi aasta ringi. Tuhandet postkasti teenindav kirjakandja ei püsi kaua tervena, kui tee iga postkasti juurde on vesine, jäine või lumine. Seetõttu paneb Eesti Post kõigile südamele, et inimesed oma postkasti ümbruse korras hoiaks.

Juhul kui on soov postkasti asukohta muuta, tuleb sellest teada anda postifirma kodulehel asuva veebivormi kaudu. Vajaduse korral võetakse inimesega ühendust, et kasti asukoht kinnitada või selle paigaldamine täpsustada. Kindlasti on tähtis postkasti uuest asukohast teada anda, sest vastasel juhul ei oska postikuller uut postkasti teenindada. Samuti ei ole Eesti Postil kohustust toimetada saadetisi postkasti, mille paigaldamine ei ole kooskõlastatud.

MATTIAS KAIV, Eesti Posti meediasuhete juht

blog comments powered by Disqus