Eesti loodust on seaduslikult kaitstud juba 70 aastat

“Meeldiv on tõdeda, et looduskaitses on olemas järjepidevus ja et juba esimese Eesti Vabariigi ajal pöörati tähelepanu looduskaitsele ning alustati looduskaitse registri pidamist. Võrreldes 1935. aasta looduskaitseseadusega on 2004. aasta seaduses enam pööratud tähelepanu mitte kitsalt objekti kaitsele, vaid elupaiga kaitsele tervikuna. Ja mitmekesisemaks on läinud ka kaitsereziimid – lisandusid hoiuala ja püsielupaiga mõisted,” märgib Keskkonnaministeeriumi looduskaitse ja metsanduse asekantsler Olav Etverk. Keskkonnaministeeriumi fuajees avati sel nädalal tähtpäeva puhul Vaike Hangu koostatud näitus ajaloolistest trükistest, dokumentidest ja fotodest. Eesti esimene Looduskaitseseadus anti riigivanema dekreedina välja 11. detsembril 1935. Selle seaduse alusel moodustati Looduskaitse Nõukogu, mille ülesandeks oli looduskaitse üldine juhtimine, maa-alade, veekogude ja objektide looduskaitseregistrisse kandmise ettepanekute tegemine. Looduskaitselise tegevuse juhtimine pandi Riigiparkide Valitsuse peale. 1936.a. alustati Looduskaitse registri pidamist, kuhu kanti kõik andmed kaitsealuse objekti ja kaitse korra kohta. 1938.a looduskaitseseadust täiendati avalikke parke ja iluväljakute kasutamist korraldavate sätetega. 1. aprillil, 1938.a. jõustus Loodushoiuseadus. Uuemal ajal on looduskaitset korraldatud 7. juunil, 1957 jõustunud seaduse ?Eesti NSV looduse kaitsest? alusel. Selle seaduse alusel toimus looduskaitseline tegevus kuni 1990.aastani. Siis võeti senine legaalne looduskaitseline tegevus kokku seadusega Eesti looduse kaitsest. Eesti taasiseseisvumisega kaasnenud muutused Eesti ühiskonnas, maareformi läbiviimine, tingis muutuste tegemise ka looduskaitse korralduses. 1994.a. juunikuus võttis Riigikogu vastu Kaitstavate loodusobjektide seaduse. Praegu kehtib Eestis Looduskaitseseadus, mis jõustus 10. mail 2004.a. Selle seaduse koostamisel arvestati Euroopa Liidu looduskaitsedirektiivides looduslike liikide ja elupaikade kaitse korraldamisele kehtestatud nõuetega. Seadusse on koondatud ka normid, mis varem olid kehtestatud Ranna ja kalda kaitse seaduse ning Loomastiku kaitse ja kasutamise seadusega. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus