Eesti hakkab tõhusamalt võitlema illegaalse metsandusega

22. – 25. novembrini 2005 St. Petersburgis toimunud ning Vene Föderatsiooni ja Maailmapanga initsiatiivil algatatud illegaalse metsanduse vastu vastu võitlemise ENA-FLEG konverentsil ühines Eesti ministrite deklaratsiooniga. Deklaratsiooni objektiks on Euroopa ja Põhja-Aasia piirkond, kus hinnanguliselt paikneb 1/3 maailma metsaressursist, kust eksporditakse 1/5 maailma puidutoodetest ning kus ligi 170 mln inimese igapäevane sissetulek on sõltuv metsade majandamisest. “Eestil, nii nagu teistelgi deklaratsiooniga liitunud riikidel, tuleb lähiajal koostada tegevuskava metsanduslike regulatsioonide tõhusamaks rakendamiseks ning legaalse puidukaubanduse toetamiseks,” märkis Eesti poolt deklaratsioonile heakskiidu andnud metsanduse- ja looduskaitse asekantsler Olav Etverk. Deklaratsiooni lisana olevas indikatiivses tegevuskavas on peetud oluliseks siseriiklikul tasandil määratleda varimetsanduse mõiste, kavandada rahvuslike metsandusprogrammide raames vastavad eesmärgid ja meetmed, ning seejuures pöörata erilist tähelepanu koostöö arendamisele era- ja kolmanda sektoriga, samuti seiresüsteemide arendamisele ja piirialase puidukaubandusega seotud koostöö edendamisele. Konverentsil osales üle 230 delegaadi 44 erinevast riigist ja rahvusvahelisest organisatsioonist. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus