Ebaseaduslik kalapüük tõendati laevade jälgimissüsteemi abil

Peipsi järvel mitukümmend märgistamata salavõrku püügile pannud ja oma tegu varjata püüdnud kutseline kalur tuvastati tänu Peipsi kalalaevade jälgimissüsteemile. Jälgimissüsteemi andmete abil tõendati kaluri liikumine ja seotus ebaseaduslike võrkudega.


Möödunud aasta aprillis avastasid Keskkonnainspektsiooni Jõgevamaa büroo inspektorid Peipsi järve põhjaosast kuus tähistamata ja märgistamata võrgujada kokku 33 võrguga. Ebaseaduslikud võrgud eemaldati püügilt ja nende ülevaatamisel selgus, et vaid üks jada ehk kuus võrku olid õige silmasuurusega, kõik ülejäänud võrgud olid lubatust väiksema silmaga. Võrkudes olnud 41 kalast 38 olid eluvõimelised ja nad lasti tagasi vette.

Ehkki staažikas kutseline kalur jättis püügile seatud võrgujadad nõuetekohaselt märgistamata ning kasutas röövpüügil ilma kohustusliku GPS-seadmeta paati, õnnestus Keskkonnainspektsioonil koostöös Politsei- ja Piirivalveameti Mustvee ja Vasknarva kordonitega Peipsi kalalaevade GPS-jälgimissüsteemi andmete põhjal seaduserikkuja välja selgitada.

Ebaseadusliku kalapüügi eest määrati kalurile 1200 euro suurune rahatrahv ning konfiskeeriti ebaseaduslikult püügil olnud kuus avavee võrgujada.

Kalur esitas Keskkonnainspektsiooni otsuse peale Tartu Maakohtule kaebuse, milles palus talle määratud karistuse tühistada. Kaluri selgituse järgi oli ta sattunud juhuslikult lõbusõidul olles kohtadesse, kus inspektorid avastasid salavõrgud. Samuti ei pidanud ta kalalaevade GPS-jälgimissüsteemi andmeid piisavalt usaldusväärseks.

Tänavu 22. veebruaril Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumajas tehtud otsuse kohaselt jäeti kaluri kaebus rahuldamata ning Keskkonnainspektsiooni otsus muutmata. Kohus ei nõustunud kaluri seisukohtadega ning luges ebaseadusliku kalapüügi tõendatuks. Märkimist leidis ka asjaolu, et kalur on varemgi rikkunud kutselisele kalapüügile kehtestatud nõudeid, kasutades kalapüügil niinimetatud lõbusõidupaati. Seega ei olnud kohtu hinnangul alust Keskkonnainspektsiooni koostatud otsust muuta ja määratud rahatrahvi vähendada.

Praeguseks on Tartu maakohtu otsus ja ühtlasi ka Keskkonnainspektsiooni väärteootsus jõustunud.

Röövpüügi tõkestamiseks Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on alates 2015. aastast kutselisel püügil kohustuslik kasutada GPS-seadmega varustatud kalalaevu, et oleks võimalik püügitegevust jälgida ja kontrollida. Samal eesmärgil peavad kalurid teatama ka oma püügiandmed.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus