Comeniusega suvekooli

20.-30. juulini oli mul meeldiv võimalus osaleda inglise keele suvekoolis Põhja-Iirimaal Antrimis. Kursus kandis nimetust English Language and Culture Update ja selle korraldajaks ning läbiviijaks oli North Eastern Education and Library Board.

Suvekool oli mõeldud Euroopa maade tegutsevatele inglise keele õpetajatele keeletaseme ning metoodiliste oskuste arendamiseks, samuti tutvustamaks Põhja-Iirimaa kultuuri, elu-olu, loodust ja linnu.

Kõik 30 kursuslast olid saanud osalemiseks stipendiumi Euroopa Liidu haridusprogrammi Socrates allprogrammi Comenius 2 kaudu. Socrates on Euroopa Liidu haridusprogramm, mis toetab haridusasutuste rahvusvahelist koostööd kooli-, kõrg- ja täiskasvanuhariduses. Comenius 2 kaudu püütakse avardada saadaval olevate koolitusvõimaluste valikut üle-euroopalises kontekstis, seega toetada mistahes kooliharidusega seotud haridustöötajate nii põhi- kui täiendkoolitust.

Comenius 2 kaudu võimaldatud toetus kattis koolitus- ja elamiskulud ning põhiosa reisikuludest.

Koolituse programm oli koostatud heal professionaalsel tasemel. See hõlmas inglise keele ja selle eri variantide hetkeseisu maailmas ja eriti Ühendkuningriigis, erinevate dialektide omapära, keelekasutust avalikus elus ja tänaval, pressis ja televisioonis. Tutvuti Briti haridussüsteemiga ja selle probleemide ning võimalike arengutega, samuti Briti eluolu ja harjumustega, inimeste tulude ja kuludega, etniliste ja poliitiliste probleemidega. Kõne all oli pereelu ja teismeliste kultuur, sealhulgas slängi kasutamine. Üks seminar oli pühendatud Comenius projektide ja nende  võimaluste tutvustamisele. Kuna paljud osalejad ei olnud varem Comenius-koostööst kuulnud, oli huvi suur ja sõlmiti hulgaliselt kontakte eesmärgiga edaspidi projektikoostööd proovida.

Metodoloogia kandis individuaalse lähenemise ja õpilasekeskse õppe eesmärke. Kasutatud materjalid olid mitmekesised: näidati filme, kuulati ja õpiti laule, prooviti iiri rahvatantsugi, loeti ajalehti, luuletusi, nalju, keskenduti grammatikale. Kõrvuti individuaalse õppetööga oli suur osakaal ka rühma- ja paaristööl. Kursuslased olid eranditult kõik praktiseerivad inglise keelt või mõnd teist ainet inglise keeles õpetavad õpetajad. 30 osaleja hulgas oli 6 sakslast ja 5 itaallast, 3 osalejat oli Portugalist, teistest maadest (Hispaania, Türgi, Leedu, Slovakkia, Taani, Rootsi, Prantsusmaa, Eesti) 1-2 osalejat.  Kõik osalejad olid aktiivsed ja hästi motiveeritud.

Lektorid Bill ja Vanessa Brodie olid tõelised professionaalid, sõbralikud ja kenad inimesed.

Väljaspool otsest õppetööd toimusid ekskursioonid, tutvumaks Põhja-Iirimaa looduse ja linnadega. Kuulasime iiri muusikat ja maitsesime erinevaid iiri ja inglise sööke. Toimus Euroopa Laat, kus kõik osalejad tutvustasid oma kodumaad ja kostitasid kaaslasi kaasatoodud suupistetega.

Suhtlemine väljaspool õppetööd oli elav, selleks pakkusid võimalust nii ühised õhtusöögid, väljasõidud kui õhtused vestlusringid. Igapäevastes vestlustes tutvustas iga osaleja nii oma kooli kui kodukohta ja kodumaad. Nii mõnigi kursuslane tunnistas, et ei teadnud varem Eestist midagi, nüüd aga sooviks kindlasti siin kordki ära käia.

Aktiivne oli keelte võrdlemine ja võõrkeelsete väljendite õppimine. Kursus oli üksmeelne ja väga sõbralik, huvi teiste maade koolielu ja Comenius projektidesse puutuvate kogemuste vastu siiralt positiivne.

Kokkuvõttes võib öelda, et aeg oli sisustatud mitmekesiselt, kasulikult ja huvitavalt. Siinkohal pöördun kõigi koolitushuviliste õpetajate poole soovitusega uurida Comenius 2 programmi koolitusvõimalusi (www.socrates.ee) ning mitte peljata taotluse kirjutamise vaeva. Järgmine taotluste esitamise tähtaeg on juba 1. oktoober 2006.

Tiiu Kirsimäe,
Saduküla Põhikooli õpetaja

blog comments powered by Disqus