Avalik kiri

Seoses Perevara ASi uue lüpsilauda rajamise keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu käigus laekunud märkuste ja ettepanekutega annab Perevara AS teada, et esialgselt välja pakutud uue lüpsilauda asukohale Uus-Kubja maaüksusel (katastritunnus 24802:006:1593, maatulundusmaa) on asutud otsima alternatiivseid asukohti, millest teavitati ka KMH programmi avalikul arutelul.

Perevara ASi eesmärk ei ole rajada uus laut tingimata Uus-Kubja maaüksusele, vaid leida rajatavale laudale parim asukoht, mis arvestaks nii keskkonnatingimuste kui ka kohalike elanike heaoluga. Uue lauda rajamine on algatatud selleks, et muuta ettevõtte tootmisprotsess kaasaegsemaks ja keskkonnasõbralikumaks. Uue lauda rajamisel suletakse osa vanadest lautadest, mis on amortiseerumise tõttu suurema keskkonnariskiga ning paiknevad asulatele liiga lähedal.

Võimalike asukoha alternatiivide valikul lähtutakse tingimustest, et need ei asuks väärtuslikul maastikul, ei lõikaks läbi rohevõrgustiku elemente ja ei paikneks elamute vahetus läheduses. Asukohaalternatiivide tutvustamiseks korraldatakse uus keskkonnamõju hindamise programmi avalik väljapanek ja arutelu.

ALO TEDER,
Perevara ASi juhataja

blog comments powered by Disqus