Ärge jääge kõrvaltvaatajateks

Lähipäevil toimub maailma üks kõige erakorralisem demokraatliku poliitika sündmus, mis hõlmab otseselt 375 miljonit inimest enam kui 24 riigist. See sündmus toimub siinsamas Euroopas.

Nimelt viitan Euroopa Parlamendi eelseisvatele valimistele, mis on maailma suurimad rahvastevahelised demokraatlikud valimised. Teie hääl on oluline, sest teie valik aitab kujundada Euroopa Liidu tegevust järgmisel viiel aastal.

Europarlamendi roll suureneb

Sel korral võib teie hääl olla isegi olulisem kui iial varem. Sellel on kaks põhjust. Esiteks on maailm praegu sügavaimas majanduskriisis pärast 1930. aastaid. ELi otsustav, koordineeritud tegevus on töökohtade kadumise minimeerimise ja meie majanduse taastamise seisukohast olulise tähtsusega, et saaksime kasu tulevikus kasvavatest valdkondadest. Selle eelduseks on Euroopa kodanike toetus.

Teine põhjus, miks teie hääl on äärmiselt oluline, on asjaolu, et Euroopa Parlamendi roll Euroopa juhtimises kasvab märkimisväärselt juhul, kui Lissaboni leping loodetavasti eelseisvate kuude jooksul ratifitseeritakse ja see jõustub.

See on märkimisväärne muutus, sest sarnaselt meie ühiskonnaga areneb ka Euroopa Liit. ELi algne eesmärk oli edendada rahu ja senisest kõrgemat elatustaset ning nendes küsimustes oleme olnud äärmiselt edukad. EL on mitte ainult lepitanud endisi vastaseid, vaid suurendanud liidu laienemise kaudu rahu, stabiilsuse ja heaolu ala üle kogu meie maailmajao.

Nimetatud eesmärk jääb ELi jaoks esmatähtsaks. Samas on praegu meie ees uued piiriülesed väljakutsed nagu finantskriis, kliimamuutus, energiajulgeoleku puudumine, rahvusvaheline terrorism ja pandeemiad. Kuigi rahu on paljude inimeste jaoks praegu enesestmõistetav, peavad Euroopa rahvad partnerluses ELi institutsioonidega jätkama koostööd.

Komisjon säilitab tugeva, avatud ja õiglase Euroopa

Euroopa Komisjon jätkab talle antud ülesannete täitmist, tehes ka edaspidi poliitilisi algatusi ja esitades vajalikke ettepanekuid, et saavutada kodanike jaoks konkreetseid tulemusi. Komisjon on alati püüdnud säilitada tugevat, avatud ja õiglast Euroopat, kõrvaldades siseturu kaudu eurooplaste vahel olevaid tõkkeid ja edendades Euroopa huvisid globaliseerunud maailmas. Minu ametisoleku ajal on komisjon saanud keskse rolli kahes tuleviku seisukohalt äärmiselt olulises küsimuses: kliimamuutus ja energeetika.

Komisjon on kõigutamatult keskendunud vajadusele leevendada praeguse kriisiga kaasnevaid sotsiaalseid tagajärgi. Just seepärast kiirendasime näiteks Euroopa Sotsiaalfondist 16,7 miljardi euro vabastamist ajavahemikuks 2009–2010, et aidata kaasa töökohtade säilimisele või uute töökohtade leidmisele võimalikult kiiresti. Samuti ajakohastasime Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi, et see kriisidele reageerimise vahend oleks senisest tõhusam. Samuti motiveeris see meid näiteks G20 raames juhtima globaalseid jõupingutusi kriisi lahendamiseks ja võitlema protektsionismi tekkimise vastu, mis kaotaks töökohad Euroopas.

Euroopa mõjutab meie igapäevaelu

Samas võtab õigusakte vastu ikkagi Euroopa Parlament koos liikmesriikide valitsustega ja Euroopa Komisjon peab Euroopa Parlamendile oma tegevusest aru andma.

Olles töötanud viimased viis aastat pea iga päev Euroopa Parlamendi heaks, võin kinnitada, et selle liikmed on pühendunud ja pädevad ning et nende töö on kvaliteetne. Samuti peab märkima, et Euroopa Parlamendi roll on muutumas üha märkimisväärsemaks ja selle tähtsus suureneb tulevikus veelgi.

Valige parlamendisaadikud, kes jagavad teie seisukohti sellest, kuidas lahendada meie ees olevad probleemid, sest see, mida teeb Euroopa, mõjutab teid ja teie igapäevaelu.

iii

JOSE MANUEL BARROSO, Euroopa Komisjoni president

blog comments powered by Disqus