Aprillis vähenes töötute arv 114 võrra

30. aprilli seisuga oli Tööturuameti Jõgevamaa osakonnas töötuna arvel 341 isikut ning tööotsijana 7 isikut. 31. märtsi seisuga oli töötuna arvel 455 inimest, seega on töötute arv vähenenud 114 inimese võrra.

Kui 31. märtsi seisuga oli vabu töökohti 119, siis 30. aprilli seisuga 134. Aprilli jooksul lisandus 121 uue töökoha pakkumist. Aprillis on tööle rakendunud 66 isikut, lisaks sai tööle üks töötu tugiisikuga. Tugiisikuga töötamise võimaldamine on tööturuteenus puudega inimesele, kes vajab töötamisel puudest tulenevalt abi ja juhendamist.

Puuetega inimestele suunatud tööturuteenused aitavad leida töökoha ka puudega inimesel. Tööturuamet pakub selleks nelja tööturuteenust, mis on spetsiaalselt  neile suunatud. Samuti võivad puuetega inimesed kasutada ka teisi tööturuteenuseid.

Puudega inimesele on mõeldud

Tööruumide ja -vahendite kohandamise teenus on tööandja tööruumide või -vahendite kohandamine, muutes töökoha puudega isikule ligipääsetavaks ja kasutatavaks.

Tööturuamet hüvitab tööandjale pärast puudega isiku tööandja juures tööle/teenistusse asumist töökoha ja -vahendi kohandamise maksumusest poole, kuid mitte rohkem kui 30 000 krooni.

Töötamiseks vajalik tehniline abivahend on abivahend, milleta isikul ei ole puudest tulenevalt võimalik tööülesandeid täita. Töötamiseks vajalikuks tehniliseks abivahendiks ei loeta vahendit, mis on puudest olenemata vajalik tööülesannete täitmiseks või mis on puudega inimesele vajalik igapäevaeluga toimetulekuks.

Tööturuamet sõlmib tööandjaga lepingu puudega isikule töötamiseks vajaliku abivahendi tasuta kasutada andmiseks. Nimetatud haldusleping sõlmitakse kolmeks aastaks.

Abistame tööintervjuul

Abi pakutakse töötule, kes vajab puudest tulenevalt  intervjuul tööandjaga abi. Teenuse eesmärgiks on töölerakendumise soodustamine konkureerimisvõimalust pakkudes. Kui Tööturuameti piirkondliku osakonna töötajal puuduvad vajalikud oskused puudega töötu abistamiseks tööintervjuul, sõlmib Tööturuameti piirkondlik osakond nimetatud teenuse osutamiseks halduslepingu isikuga, kellel on vajalikud oskused.

Tugiisikuga töötamist võimaldatakse töötule, kes vajab puudest tulenevalt töötamisel abi ja juhendamist. Teenust osutatakse, kui tööandja võtab puudega töötu tööle/teenistusse määramata tähtajaks. Tugiisikuga töötamise teenust võib puudega töötule osutada kuni ühe aasta jooksul: esimesel kuul kuni 8 tundi päevas, teisel kuul kuni 4 tundi päevas ja 3.-12. kuul kuni kaks tundi päevas, kuid kokku mitte rohkem kui 700 tundi aastas puudega töötu kohta.

Tugiisikuga töötamise teenuse osutamise eest makstav tunnitasu määr kehtestatakse igaks eelarveaastaks riigieelarvega. 

Liina Võsaste,TTA Jõgevamaa osakonna juhataja kt

blog comments powered by Disqus