Andres Kivimurd kaebas valimiskomisjoni otsuse Riigikohtusse

Mäletatavasti määras Mustvee valimiskomisjon, tutvunud Jõgeva Maakonna valimiskomisjoni ettekirjutusega, ennetähtaegselt lõppenud volitustega volikogu liikmete asemele asendusliikmed.

Andres Kivimurd esitas vabariigi valimiskomisjonile kaebuse Mustvee linnavolikogu enamuse nimel ja väitis, et Jõgeva maakonna valimiskomisjoni ja Mustvee linna valimiskomisjoni otsused ei vasta Kohaliku Omavalitsuse Korralduse Seadusele ning valimiskomisjonide selgitused ja ettekirjutused ei vasta seaduse mõttele.

Samuti leidis kaebaja, et Mustvee linnavolikogu juhindus oma tegevuses Jõgeva Maakonna Valimiskomisjoni esimehe Henri Pooki avaldusest Vooremaale, milles Pook loetles üles toimingud, mis seisid ees Mustvee linna valimiskomisjonil ja volikogul. Samuti oli Kivimurd seisukohal, et Jõgeva maakonna valimiskomisjon ei ole olnud oma otsustes erapooletu ning täitnud kellegi poliitilist tellimust, et laiali ajada seaduslikult valitud Mustvee linnavolikogu.

Aega oli 15 novembrini?
Andres Kivimurd on seisukohal, et kuna Mustvee linna valimiskomisjon tegi otsuse asendusliikme määramise kohta 15. septembril, oli volikogul aega uut esimeest valida kaks kuud ehk kuni 15. novembrini.

Vabariigi valimiskomisjon jõudis seisukohale, et kaebajal ei olnud volitust esindada Mustvee linnavolikogu, kuid kuna Kivimurru volitused on ennetähtaegselt lõppenud, oli ta otsuse vaidlustamisel huvitatud isik. Vabariigi valimiskomisjon leidis, et Kohaliku Omavalitsuse Korralduse Seaduse §18 lõige1 toob välja juhtumid, mille puhul volikogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt sündmuse saabudes.

Need olukorrad välistavad volikogu liikme edaspidise osalemise volikogu töös, kusjuures nende sündmuste saabumine ei sõltu valla või linna valimiskomisjoni otsusest. Valla või linna valimiskomisjonil on õigus ja kohustus määrata asendusliige, mitte lõpetada volikogu liikme volitusi.

Volikogu muutus teovõimetuks
Mustvee linnavolikogu senise esimehe Lembit Kivimurru volitused lõppesid linnavolikogu esimehe ja liikmena 26. augustil seoses sellega, et Riigikohus ei võtnud menetlusse tema kassatsioonikaebust ning jõusse jäi 31. märtsi süüdimõistev kohtuotsus.

Tulenevalt Kohaliku Omavalitsuse Korralduse Seadusest tulnuks volikogul endi hulgast uus esimees valida kahe kuu jooksul ehk hiljemalt 27. oktoobriks. Mustvee Linnavolikogu tuli aga kokku alles 3. novembril, istungil valiti uueks volikogu esimeheks Andres Kivimurd.

Mustvee linna valimiskomisjon võttis 5. novembri protokollis samuti seisukoha, et volikogu on tegutsemisvõimeline ning asendusliikmeid ei ole vaja määrata.

Jõgeva maakonna valimiskomisjon tegi seepeale Mustvee valimiskomisjonile ettekirjutuse, milles nõudis seadusest tulenevate kohustuste täitmist ning uue otsuse vastu võtmist ennetähtaegselt lõppenud volitustega liikmete asemele asendusliikmete määramise kohta. Ettekirjutuse Mustvee valimiskomisjon ka täitis.

Kaebuses Jõgeva maakonna valimiskomisjonile leidis Andres Kivimurd, et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvid on vastuolulised ja mitmeti tõlgendatavad. Samuti on kaebaja hinnangul Mustvee linna valimiskomisjoni hilisem otsus vastuolus 15. septembri otsuse ja 5. novembri protokolliga, milledes komisjon leiab, et endine volikogu esimees Lembit Kivimurd on vabastatud ametist 15. septembril. Jõgeva maakonna valimiskomisjon Kivimurru kaebust ei rahuldanud, põhjendades seda sellega, et kuna Riigikohus ei võtnud 26. augustil menetlusse Lembit Kivimurru kassatsioonikaebust, lõppesid tema volitused sellest kuupäevast. Seega ei suutnud Mustvee Linnavolikogu vajaliku tähtaja jooksul uut esimeest valida. Kivimurd kaebas otsuse edasi Vabariigi Valimiskomisjonile.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus