Algab uuring lasterikaste perede seas

Uuringu eesmärgiks on selgitada, milline on perede majanduslik toimetulek ja suhe tööturuga ja millised võimalused on lasterikaste perede lastel. Samuti uuritakse perede struktuuri, liikmeskonda, hinnanguid perepoliitikale ja toetuste ning teenuste vajadust. Uuringus osalemine annab peredele võimaluse aidata kaasa lasterikaste perede probleemide laiemale teadvustamisele, kirjeldades laste ja teiste pereliikmete vajadusi. Uuring on aluseks ministeeriumi ja kohalike omavalitsuste edaspidisele tegevusele. Võttes aluseks lasterikaste perede endi hinnangud, on võimalik peredele suunatud toetavaid meetmeid täiendada ja kujundada nii riiklikul kui kohaliku omavalitsuse tasandil. Kavas on küsitleda üle 900 kolme – ja enamalapselise pere, kes valitakse välja juhuvaliku teel. Valimisse sattunud peredele saadab Sotsiaalkindlustusamet kirja uuringus osalemise kutsega. Peresid, kes on nõus uuringus osalema, palutakse tasuta vastused saata Sotsiaalkindlustusametisse hiljemalt 10. detsembriks. Küsitlemine algab järgmise aasta jaanuaris ja selle viib läbi uuringufirma Faktum. Tulemusi analüüsitakse üldistatud kujul, küsitlemisel jälgitakse isikuandmete kaitse põhimõtteid. Uuringu tulemuste esitlus on kavas järgmise aasta kevadel. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus