Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldus

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ muutmine

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi
lõike 5 punkte 2 ja 3 ning lõikeid 8 ja 9:
1. Muuta Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldust nr 172 „COVID-19 haiguse leviku
tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste
korraldamise piirangud“ järgmiselt:
1) tunnistada punkti 3 teine lause kehtetuks;
2) asendada punkti 4
1 alapunktis 2 tekstiosa „50 inimest“ tekstiosaga „100 inimest“;
3) asendada punkti 6 alapunktis 2 tekstiosa „50 inimest“ tekstiosaga „100 inimest“ ;
4) asendada punkti 11
1 alapunktis 2 tekstiosa „50 inimest“ tekstiosaga „100 inimest“;
5) täiendada korraldust punktidega 141
ja 142 järgmises sõnastuses:
„141 . Alates 1. juunist 2020. a kohaldatakse põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes
ja kõrgkoolides, välja arvatud ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuse
korraldamisel, samuti täienduskoolitusasutuste ning avatud noortekeskuste tegevuse
korraldamisel punkti 111 alapunktides 1−4 sätestatud nõudeid.
142. Alates 1. juulist 2020. a kohaldatakse põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes
ja kõrgkoolides, välja arvatud ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuse
korraldamisel, samuti täienduskoolitusasutuste, huvikoolide, huvitegevuse pakkujate ning
avatud noortekeskuste tegevuse korraldamisel punkti 12 alapunktides 1−4 sätestatud nõudeid.“;
6) sõnastada punkt 21 järgmiselt:
„21. Kuni 30. juunini 2020. a on lubatud spordivõistlused, kui nende korraldaja tagab järgmiste
tingimuste täitmise:
1) ürituse korraldaja tagab punktis 1 sätestatud nõuete järgimise;
2) spordivõistlused siseruumides toimuvad pealtvaatajateta ja osalejaid on mitte rohkem kui 100
inimest;
3) ürituse korraldaja tagab välistingimustes osalejate, sealhulgas pealtvaatajate arvu kuni 100
inimest;
4) ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu.“.
2. Korraldus avaldada massiteabevahendite valdajatel, Vabariigi Valitsuse veebilehel ja Riigi
Teatajas.
3. Korraldus jõustub allakirjutamisel.
Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi, sealhulgas riigi
toimepidevuse kaitseks vältimatult vajalikud viiruse leviku tõkestamise nõuded, meetmed ja
piirangud, samuti tehakse leevendused. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse
seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.
Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse
korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha
maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses
kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib
määrata korduvalt.
Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi
Valitsusele vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks
pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse
halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse
teatavaks tegemisest.

blog comments powered by Disqus