Võõrast murest peab saama kõigi mure

Mai lõpus vapustas avalikkust koera kombel peetud laste juhtum.  Ja kui asjameestelt küsiti, kuidas säärane asi 21. sajandi Eestis üldse võimalikuks sai, tõttasid pea kõik ennast süüst puhtaks pesema ja infokatkestusele osutama: kui pere kolib, kaovad otsad vette.

Ühel ametnikul või ametkonnal on ajada üks asi, teisel teine. See, mis jääb sinna kahe vahele, ei ole kellegi rida: mina täidan usinasti oma ülesandeid, minu südametunnistus on puhas. Minu oma küll ei ole – süüdi on paljud meist. Alates riigikogu liikmetest ja ministritest kuni naabri-Marini välja. Ju ei tegele me alati päris õigete asjadega, ja mitte üksnes sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad või korrakaitsjad, kellele on sagedamini näpuga näidatud.

Loosungitega igapäevaelu ei korrasta

1992. aastast pärinev Eesti lastekaitseseadus on ainulaadne oma deklaratiivsuse tõttu, kuid  loosungite koguga pole kuidagi võimalik korrastada igapäevaelu. Seda möönis juba 2003. aastal tehtud seaduse analüüs. Valitsuse tegevuskava järgi peab aga alles  aastal 2013 – kümme aastat pärast seaduse kasutamiskõlbmatuks tunnistamist – valmima uus ja tänapäevane lastekaitseseadus. Kas nii olulist kohustust on edasi lükatud seepärast, et lapsed ise häält ei tõsta ja valimas ei käi?

Dokument «Euroopa laste strateegia» soovitab Euroopa Liidu liikmesriikidel iga viimast kui seadust-määrust  analüüsida juba enne vastuvõtmist sellelt seisukohalt, mil moel ta  võiks lastele mõjuda. Meil aga puuduvad vähegi vettpidavad arusaamad, mille põhjal hinnata lapse arengut ja heaolu tagavat keskkonda. Rääkimata juba põhjalikest ülevaadetest laste tervise, haridustee, vajaduste ja  arvamuste kohta. Ometi peaks see kõik olema enesestmõistetav. Äsja õiguskantsleri juurde loodud laste õiguste osakonna kolm töötajat ei suuda üleöö korvata aastakümnete pikkusi tegematajätmisi. 

Puudub laste huvidest lähtuv ja töötav võrgustik

Mullu eraldati oma perekonnast 460 vanemliku hoolitsuseta ja abi vajavat last, kes anti eestkostele või pandi asenduskodusse. Need on must valgel fikseeritud juhud, kuid karta on, et tegu on jäämäe veepealse osaga.

Meil puudub laste huvidest lähtuv ja töötav ametkondade võrgustik. Sotsiaalministri sõnul on millalgi plaanis luua ühtne sotsiaaltoetuste süsteem, mis võiks ehk kätte juhatada pere eelmises elukohas  kerkinud probleemid. Räägitud on ka sotsiaaltöötajate ja perearstide ühisest  andmebaasist, mis annaks ehk aimu laste muredest. Sotsiaalministeeriumis olevat valmimas ka laste ja perede arengukava.

Kui palju on aga neist tarkadest ja töömahukatest kavadest kasu, kui vastamata on küsimus, kellel üldse on õigus pere- või eraellu sekkuda? Kas seda tohib teha lastekaitseametnik? Kas õpetajal on seaduslikku alust külastada lapse kodu, kui on kahtlusi sealse eluolu suhtes?

Sotsiaalministeeriumi kodulehelt võib leida uuringu, mis näitab, et suur osa lastega töötavatest inimestest (pedagoogid, lasteaednikud, sotsiaaltöötajad …) ei tea, kuidas avaldub laste väärkohtlemine või lastevastane vägivald. Ammugi ei teata siis seda, mida ühel või teisel juhul peale hakata. Karistusseadustikus puudub isegi väär- või kriminaalteo koosseis, mis lubaks üheselt hukka mõista laste kehalise karistamise. 

Tuimus pole laialdaselt maad võtnud

Riskipere silti on kergem kleepida kui julgeda tunnistada, et laste väärkohtlemist tuleb ette ka parimates perekondades. Eraelu puutumatus troonib aga Eesti enesekeskses ühiskonnas nii kõrgel kohal, et kipub varjutama inimsust. Mõni ime siis, et nii üks kui teine rehmab tüdinult: milleks sekkuda.

Vastukajad viimati tormi tõstnud laste väärkohtlemise juhtumile näitavad, et õnneks ei ole tuimus laialdaselt maad võtnud. Aga nii lastekaitsjad, ajakirjanikud kui juristid on väitnud, et pole varem nii hullu looga kokku puutunud. On nõutud verd ja otsitud välja seadusparagrahvid, mille järgi annaks lapsevanemad trellide taha saata. Teisalt on kõlanud ka ühe vanaema nõrk hääleke, kes olla oma lapselaste eest jõudumööda hoolitsenud ja ise lastekaitsjatelt abi palunud. Võimalik, et kohati lisati sellele loole ülearu paksult värvi.

Oleks lubamatu, kui me sellest juhtumist midagi ei õpiks. Eesti oma väiksuses on ju endistviisi külaühiskond, kus piltlikult öeldes kõik tunnevad kõiki. Ehk oleme nüüd valmis kätt telefoni poole sirutama, et vajadusel lastekaitsesse või politseisse helistada. Me ju räägime lastest, kes ise end kaitsta ei suuda.

i

HELJO PIKHOF,  Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees, riigikogu liige

blog comments powered by Disqus