Võim peab jõdma inimese kodukohta

Keskerakond on seisukohal, et selliste tingimustele vastamiseks on kõige paremad võimalused just kodulähedasel võimul ehk kohalikul omavalitsusel. Otsuseid, mis vastu võetud meie kodulinnas ja koduvallas, tajume ja mõistame ju kõige paremini.

Omavalitsuse erilist ja edasijõudvat rolli ühiskonnaelus on toonitatud ka üle-euroopalisel tasandil. Käesoleval aastal möödub kakskümmend aastat Euroopa Kohaliku Omavalitsuse harta vastuvõtmisest Strasbourgis. Harta sätestab kohaliku omavalitsuse põhiväärtusena kohaliku demokraatia ja kodanikulähedase juhtimise.

Võim koondub Tallinna

Eelmisel sügisel täitus kümme aastat selle harta ratifitseerimisest Riigikogus.

Tänases Eestis on aga võim liigselt koondunud keskvalitsuse tasandile ja rahvast eemaldunud. Sellistes oludes on vähenenud omavalitsuse elujõud.

Hiljuti Valgas toimunud Keskerakonna volikogu määratles eesmärgid, kuidas võim jõuaks kiiremini inimeste kodukohta. Riik peaks andma aga kohalikele omavalitsustele võimalused oma ülesannete tulemuslikuks teostamiseks.

Keskerakonna hinnangul pole riiklikul tasandil kohalike omavalitsusi nende eesmärkide elluviimiseks piisavalt varustatud. Kohalikule omavalitsusele tuleb reaalselt üle anda kohaliku võimu teostamise funktsioonid.

Meie linnad ja vallad vajavad raha, kindlustamaks oma elanikele inimväärne elukeskkond. On vaja, et lapsed saaksid õppida nüüdisaegses ja hubases koolis, mis püsimise ja arengu huvides mõistagi peaks olema linna või valla omanduses.

Omavalitsus vajab suuremat tulubaasi

Kogu pere tahab vaadata näitemängu või elada kaasa isetegevuslaste esinemisele või tegelda ise isetegevusega tänapäevases rahvamajas. Inimeste sooviks on ka heatasemelised perearstikeskused, sotsiaalhooldekeskused vanuritele. Et seda kõike ellu viia, vajab omavalitsus senisest tugevamat tulubaasi.

Paljude valdkondade arenguks loob soodsa pinnase maaküsimuse arukas lahendamine. Praegu kuulub omavalitsustele vaid 0,8 protsenti maast. Kogemused näitavad, et riigipoolsed raskused maa haldamisel on märkimisväärseks takistuseks kohaliku elu arengule.

Omavalitsusel peaks olema ka võimalused hinnatõusu kompenseerimiseks eakatele, laste sünnitoetuse, sünnipäevatoetuse ja koolialguse toetuse maksmiseks.

Reaalse võimu jõudmine inimeste kodukohta on eesmärk, mille üle tasub mõelda, mille nimel tasub tegutseda. 

ANDRES VÄÄN,
Keskerakonna Jõgevamaa piirkonna esimees

blog comments powered by Disqus