Veeprogrammi omaosaluse katteks eraldati raha reservfondist

Põltsamaa vallavolikogu nõustus Põltsamaa Varahalduse esitatud taotlusega eraldada Põltsamaa valla reservfondist veeprogrammiga seotud kulutuste omaosaluse katteks 65 081 eurot.

Juba aastal 2008 kinnitas Põltsamaa vallavolikogu oma otsusega, et Põltsamaa vald osaleb Põltsamaa-Pedja veeprogrammis kahe miljoni krooni suuruse summaga Põltsamaa linna reovee kogumise alal tehtavate investeeringute rahastamisel.

Täpsemalt tähendab selles veeprogrammis osalemine, et Põltsamaa vald osaleb ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimises Võhmanõmme, Pauastvere ja Mällikvere külas. Seda projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Põltsamaa valla territooriumil teostatavate veeprogrammi investeeringute summa on 454 545 eurot, millest Põltsamaa vald peab omaosalusena tasuma 100 000 eurot. Põltsamaa vallas alustati veeprogrammi töödega 2011. aastal ja kahe eelneva aastaga on tehtud töödele kulutatud 34 919 eurot.

Käesoleval aastal peab vald veeprogrammis katma omaosalusena 65 081 euro suuruse summa. Põltsamaa vallas tegeleb veeprogrammiga Põltsamaa Varahalduse OÜ, kes esitas märtsis Põltsamaa vallale veemajanduse projekti finantsanalüüsist tehtud väljavõtte.

Esilagu arvati, et tänavuse aasta veeprogrammi omaosaluse summa tasumiseks võiks võtta laenu. Samas on Põltsamaa valla reservfondi jääk küllalt suur, mistõttu oleks finantsnõuniku sõnul mõistlik viia veemajanduse projekt lõpule Põltsamaa valla reservfondis oleva raha arvelt. Seetõttu oli Põltsamaa Varahalduselt laekunud vallavalitsusele taotlus, milles palutakse eraldada Põltsamaa valla reservfondist veemajandusprogrammi finantseerimise omaosaluse katteks 65 081 eurot.

Põltsamaa vald omakorda on Põltsamaa Varahaldusele esitanud järelpärimise, kui palju veeprogrammiga seotud töid füüsiliselt teostatud on.

Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson lausus, et veeprogrammi ettevalmistustega alustati juba kümme aastat tagasi ja seetõttu võib igaüks veenduda, kui pikalt suuremahulised investeerimisprotsessid kestavad. Vallavanem lausus, et Mällikvere piirkonda on ehitatud 860,4 meetrit veetorustikku, 916,5 meetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 313,6 meetrit surve kanalisatsioonitorustikku ning reoveepumpla. Vallavanema sõnul on Põltsamaa vald liitunud Põltsamaa linna ja selle lähiümbruse ühtse reovee kogumise alaga. Tulenevalt sellest, et puhas vesi jõuab Põltsamaa linna lähialal asuvate Põltsamaa valla veetarbijateni linna veetorustiku kaudu ja reovesi juhitakse sealt ära Põltsamaa linna biopuhastisse, tehakse  selles valdkonnas koostööd Põltsamaa linnaga.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus