Valimisliidu “Meie koduvald Torma” avalik pöördumine

Lugupeetud Torma vallavolikogu esimees Ülvi Nool.

Valimised on läbi, valijatelt on mandaat saadud ja igati mõistlik oleks asuda valijatele antud lubaduste täitmisele. Torma vallavolikogu istungitel on tulnud ette rida takistusi sujuva töö laabumiseks. Kahju, aga peamiseks piduriks on osutunud vallavolikogu esimees, kes ei austa seadusandlust ja on tekitanud arusaamatusi selles osas alates teisest volikogu istungist.

Nimelt ei pea volikogu esimees oluliseks Torma valla põhimäärust. Milles siis probleemid?

Torma vallavolikogu 2013. aasta 26. novembri istungi päevakorras oli ühe päevakorrapunktina vallavalitsuse koosseisu kinnitamine. Torma valla põhimääruse kohaselt esitab vallavanem hiljemalt kahe nädala jooksul arvates vallavanemaks valimisest volikogule kinnitamiseks ettepaneku valitsuse koosseisu kohta. Kõigi valitsuse liikmete kandidaatide nimed esitatakse ühes otsuse eelnõus, millele lisatakse kandidaatide kirjalikud nõusolekud.

Seda päevakorrapunkti arutades selgus istungil, et puuduvad valitsuse liikmete kandidaatide kirjalikud nõusolekud. Vallavanem selgitas volikogus, et ei olnud teadlik kirjalike nõusolekute nõudest ja  tal on olemas kandidaatide suulised nõusolekud. Selle info alusel otsustasid volikogu liikmed vallavalitsuse koosseisu mitte kinnitada ning korraldada elektrooniline istung 2013. aasta 2. detsembril. Torma valla põhimääruse kohaselt toimub elektroniline istung kiireloomulis(t)e ja olulis(t)e üksikküsimus(t)e lahendamiseks. Arvestades asjaoluga, et vallavanem kinnitas volikogu liikmetele, et kandidaatidega on räägitud ning nende suulised nõusolekud on olemas, pidasid volikogu liikmed küsimuse kiiremaks lahendamiseks õigeks selle päevakorrapunkti osas korraldada elektrooniline istung.

Pärast istungi toimumist selgus kahte vallavalitsuse liikmekandidaati küsitledes, et vallavanem ei olnud nendega kontakteerunud ega ka suulist nõusolekut vallavalitsuse liikmelisuse kohta saanud. Seega, lisaks sellele, et tegutseti Torma valla põhimääruse vastaselt, esitati 2013. aasta 26. novembril volikogu istungil ka teadlikult valeandmeid. Kuna otsus elektroonilise istungi läbiviimise kohta võeti vastu valeandmete alusel, siis ei saa olla antud juhul tegemist õiguspärase otsusega. Kuivõrd 2013. aasta 26. novembril vastu võetud volikogu otsus korraldada elektrooniline istung vallavalitsuse liikmete kinnitamiseks ei ole õiguspärane, siis ei ole Torma valla põhimäärusele vastavalt läbi viidud ka 2013. aasta  2. detsembril toimunud vallavolikogu istungit, millega otsustati volikogu poolt kinnitada vallavalitsuse koosseis.

Pärast 26. novembri istungit teatavaks saanud asjaolude alusel tegid viis liiget valimisliidust “Meie koduvald Torma” 2013. aasta 28. novembril ettepaneku kutsuda kokku Torma vallavolikogu erakorraline istung. Torma valla põhimääruse kohaselt kutsub volikogu erakorralise istungi kokku volikogu esimees vähemalt neljandiku volikogu koosseisu liikmete ettepanekul nende poolt tõstatatud küsimuste arutamiseks. Torma vallavolikogus on käesoleval ajal 13 liiget, seega oli olemas nõutav kvoorum volikogu erakorralise istungi kokkukutsumiseks.

Torma valla põhimääruse kohaselt ei ole volikogu esimehel võimalik kaaluda erakorralise istungi kokkukutsumise vajadust, vaid ta on kohustatud seda nõuetekohase ettepaneku esitamisel tegema. Ettepanek oli vormistatud korrektselt nii vormiliselt kui ka sisuliselt. Torma valla põhimääruse kohaselt kutsutakse erakorraline istung kokku hiljemalt seitsme päeva jooksul pärast nõudmise registreerimist vallavalitsuse kantseleis. Kuni käesoleva ajani ei ole volikogu esimees reageerinud erakorralise istungi kokkukutsumise ettepanekule. Seega on volikogu esimees Ülvi Nool rängalt eiranud Torma valla põhimääruse nõudeid. Vallavolikogu viie liikme ettepanekut ei ole arvestatud, põhimäärus on volikogu esimehe jaoks nagu mingi ajaviitekirjandus — loen, kui soovin, ja kohe unustan. Eksimusi esines juba 2013. aasta 11. novembri istungil, kus ta keelas küsimuste esitamise valitavate alatiste komisjonide esimeestele ja aseesimeestele. Sellekohasele järelepärimisele 26. novembri istungil, miks seda teha ei lubatud, volikogu esimees asjakohaseid selgitusi anda ei osanud.

Meie arvates on ennekuulmatu, et volikogu esimees, kes peaks oma käitumisega olema suunaandjaks ja eeskujuks tervele volikogule, samuti ka kogu valla elanikkonnale, korraldab volikogu tegevust õigusaktidele mittevastavalt. Oleme olnud valmis oma kogemusi jagama ja innustama uusi volikogu liikmeid muudatuste tegemisel vallaelu paremaks korraldamisel. Ilma seadusi arvestamata ja kõigi volikogu liikmete arvamusi kaalumata on see võimatu.

Pöördumine saadetud Torma volikogu liikmete aadressile volikogu@torma.ee, aadressile info@torma.ee ja kohalikku maakonnalehte.

Torma vallavolikogu liikmed valimisliidust “Meie koduvald Torma”

blog comments powered by Disqus