Vald plaanib kergteed Põltsamaa linnast Kamari paisjärveni

Vallad ja linnad saavad lülitada üleriigilisse kergteede toetusskeemi vajalikuks peetud lõigud, mille väljaehitamist toetatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahendusel ette antud tingimuste piires.  Põltsamaa vald plaanib kergteed Põltsamaa linnast Kamari paisjärveni.

Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnsoni sõnul on regionaalminister avaldanud 17. veebruari käesoleva aasta käskkirjaga kergliiklusteede toetusskeemi, mille eesmärgiks on liiklusohutuse suurendamine. Põltsamaa vallas kinnitati kergliiklusteede toetusskeemi kaks eraldi teelõiku, millest üks paikneb vahetult Kamari paisjärve ääres ja teine kergteelõik hakkaks ühendama Kamari paisjärve äärset ja Põltsamaa linna piirist kuni Põltsamaa Ametikoolini kulgevat kergteed. 

Vaja terviklahendust

Toetusskeemi kinnitatavate kergteede puhul peab tulemuseks olema terviklahendus, mitte lihtsalt mingi kergteelõigu väljaehitamine. Kui Põltsamaa valla poolt taotletavad teelõigud toetusskeemi lülitatakse, siis ongi tegemist terviklahendusega, mis loob võimaluse jõuda Põltsamaa linnast Kamari paisjärve äärsesse suplusranda ja sealt edasi paisuni mööda kergteed.

Toetusskeemi kaudu rahastatakse kuni 85 protsenti tee  maksumusest. Toetussumma maksimaalne suurus on 320 000 eurot ja mitte rohkem kui 160 eurot  rajatava kergtee ühe jooksva meetri kohta. Toivo Tõnsoni sõnul saab sellise summa eest ehitada umbes kaks-kolm kilomeetrit kolme meetri laiust kergteed.

Vallavanema sõnul sõltub kavandatava kergtee pikkus sellest, millisena tuleb välja ehitada kergtee alus, kui palju tuleb selleks rajada drenaažisüsteeme, kui palju truupe jne. Toetusskeemi üheks tingimuseks on, et tee ehitamise algusaeg peab jääma 2011. aastasse. Projekti teostamise maksimaalne tähtaeg saab olla 24 kuud alates taotluse registreerimisest EAS-s. Toetusskeemi raames toetatakse kergliiklusteede projekteerimist, omanikujärelvalvet ning ehitamist. Sealhulgas toetatakse kergtee äärde paigaldatavate turvapiirete,  valgustite, pinkide ja prügikastide paigaldamist. 

Vald ostab teealuse maa välja

Põltsamaa Ametikoolist kuni Kamari paisjärveni kavandatav kergteelõik paikneb viiel kinnistul, millest üks kuulub Põltsamaa vallale, üks riigile ning kolm eraomanikele. Toetusskeemi raames ei rahastata maa soetamise, sundvõõrandamise või valdusse saamisega seotud kulutusi ega nende toimingutega kaasnevaid notariaalseid tehinguid. Toivo Tõnsoni sõnul on nimetatud kergteelõikude kohta tehniline projekt olemas ning Põltsamaa vald on asunud kinnistute omanikega läbi rääkima. Põltsamaa vallavanema sõnul on kõnealuste kinnistutega seonduvaid küsimusi arutatud vallavalitsuse istungitel ning peetud otstarbekaks , et vald ostab kinnistuomanikelt maa välja.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus