Ulukikahjude ennetamise teatist saab esitada 1. maini

Jahimehed ootavad maaomanikelt teavet metsaalade kohta, kus nad saavad aidata ulukikahjustusi ennetada. Ulukikahjustuste ennetamise teatis tuleb esitada 1. maiks selle jahipiirkonna kasutajale, kuhu tema maad jäävad.

Kui maaomanik ja jahipiirkonna kasutaja on sõlminud maa jahindusliku kasutamise lepingu, hüvitab jahipiirkonna kasutaja uluki tekitatud kahju maaomanikule sellise kokkuleppe järgi, nagu osapooled on omavahelises lepingus määranud.

Kui maaomanik ja jahipiirkonna kasutaja ei ole lepingut sõlminud, siis on maaomanikul õigus soovida kahju osalist hüvitamist seaduses oleva ulukite tekitatud kahju hüvitamise korra järgi. Hüvitise määr on kuni 100 eurot hektari kohta, kuid hüvitamise eelduseks on koostöötahe – jahiseaduse §44 lg 5 alusel peab maaomanik  esitama iga aasta 1. maiks jahipiirkonna kasutajale ulukikahjustuste ennetamise teatise.

Mis peab teatises kirjas olema?

Teatises tuleb ära näidata, kus asuvad need põllumajanduskultuurid või okaspuu-uuendused või -puistud (seadus võimaldab hüvitist küsida vaid okaspuu puhul), mille puhul on  maaomaniku arvates ulukikahjustusi karta. Samuti tuleb teatisse märkida, missuguseid abinõusid maaomanik ise on oma vara kaitseks kasutanud või kavatseb kasutada.

Kaitseabinõu on näiteks kultuuride töötlemine repellentidega ehk ulukipeletusvahenditega.

Teatise võib esitada maaomanik ise või tema soovil muu isik (nt metsaühistu), kes teda esindab.

Kuidas kahjustusi ennetada?

*Tehke kindlaks põllumajanduskultuurid, okaspuu-uuendused ja okaspuupuistud, mille puhul on oluliste ulukikahjude oht.

*Laadige Eesti Erametsaliidu kodulehelt (www.erametsaliit.ee) alla soovituslik teatise vorm või koosta see ise.

*Kandke vajalik info teatise vormi ning edasta teatis (e-posti teel, kirjaga või personaalselt) selle jahipiirkonna kasutaja esindajale, kus kaitset vajavad metsa- või põllukultuurid asuvad.

*Jahipiirkondade asukohad ja kontaktid leiate metsaregistri avalikult veebilehelt http://register.metsad.ee/avalik/ 

*Kui jääte teatise koostamisega või jahipiirkonna kasutaja leidmisega hätta, siis  tasub pöörduda kohalikku metsaühistusse. Samuti võib volitada metsaühistut enda eest teatist esitama.

*Kui teatis on jahipiirkonna kasutajale esitatud ja kahjustused siiski ilmnevad, on õigus rahalisele kompensatsioonile ühe vegetatsiooniperioodi jooksul kuni 100 eurot hektari kohta aastas.

Millal maaomanik hüvitist ei saa?

•Ta on kirjalikult keelanud oma kinnisasjal jahipidamise.

•Põllumajanduskultuuri kahjustatud ala on väiksem kui 100 m².

•Põllumajanduskultuuri kahjustus enam kui viie hektari suurusel põllumaal on tekkinud esimese kümne meetri ulatuses välispiirist.

•Uuendataval metsamaal on vähemalt 1500 kahjustamata okaspuud hektari kohta.

•Puistus on esimeses ja teises rindes kokku 1200 kahjustamata okaspuud hektari kohta.

•Maaomanik ei ole jooksva aasta 1. maiks esitanud jahipiirkonna kasutajale ulukikahjustuste ennetamise teatist.

•Ta ei ole rakendanud ulukikahjude ennetamise teatises välja toodud meetmeid ulukikahjude ennetamiseks.

•Ta on ulukikahjustuste ennetamise teatises näidatud kohas jahipidamist takistanud.

Allikas: jahiseadus

i

KRISTEL ARUKASK, Eesti Erametsaliidu projektijuht

blog comments powered by Disqus