Traagiline tööõnnetus tõi Valmeco tehnikajuhile tingimisi karistuse

Neljapäeval Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumajas peetud istungil tunnistati Valmeco tehnikajuht Aido  Sirel süüdi tööohutuse ja töötervishoiu seaduse ettevaatamatus eiramises, mille tagajärjel hukkus tsemendipunkrite puhastamisel 22-aastane  saekaatritöötaja Aivo.

Sirelit süüdistati ka dokumendi võltsimises ja ta sai karistuseks ühe aasta ja kuu pikkuse tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga. Et kriminaalasi  lahendati  lühimenetluses, vähendati kriminaalmenetluse seadustiku alusel karistust kolmandiku võrra. Lõplikuks karistuseks Aido Sirelile  jäi üheaastane tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga. 

Tööohutuse eeskirjad puudulikud

Istungil tutvustas kohtunik Ülle Raag toimikus olevaid tõendeid, mille põhjal palus Valmeco tehnikajuht Aido  Sirel  2007. aasta 4. juunil appi tsemendipunkreid puhastama kaks saekaatri töötajat, kellel aga puudusid  vastava töö tegemiseks kogemused. Puhastamisel tekkis tsemendivaring, mis punkris viibinud Aivo enda alla mattis ja tema surma põhjustas. Kohtumeditsiiniline ekspertiis tuvastas, et surm saabus lämbumise tagajärjel. Ekspertiis tegi ka kindlaks, et tööõnnetuse ajal polnud Aivo alkoholijoobes.

Aido Sirel oli kohtueelsel uurimisel väitnud, et temale ei tulnud mõttessegi noormeestele öelda, et punkrisse minema ei pea, sest arvas, et nad peavad seda iseenesest mõistetavaks. Traagiliselt lõppenud tööõnnetuse põhjustamises Aido Sirel end süüdi ei tunnistanud ja kohtuistungil loobus ta ülekuulamisest.

Süüdistaja, ringkonnaprokurör Ene Timmi ja kaitsja, vandeadvokaat Marina Valge keskendusid kohtulikes vaidlustes ennekõike probleemile, kas Aido Sirel on  tööohutuse ja töötervishoiu seadust käsitleva karistusseadustiku paragrahvi alusel süüdi.

Prokurör leidis, et  Valmecos  tehnikajuhina töötava ja ka töökeskkonna korrashoiu ja ohutusnõuete täitmise eest vastutava  Sireli kuritegu seisneb vajalike kohustuste täitmatajätmiseks. Ta märkis et ASis Valmeco olid tööohutuse eeskirjad puudulikud. Vajalike tööjuhendite puudumist tunnistas ka vandeadvokaat Valge. Samas oli ta seisukohal, et nende olemasolu poleks konkreetset tööõnnetust ära hoidnud, sest  Aivo läks punkrisse omal algatusel ega kasutanud kaitsevahendeid. “Väga kurb, kuid nii oli traagiline saatus tingitud temast endast,” nentis vandeadvokaat. 

Võltsis allkirja

Valge palus kohut  kaitsealune tööõnnetust põhjustavas süüdistuses õigeks mõista.

Ringkonnaprokurör Timmi süüdistas Aido Sirelit ka dokumendi võltsimises, mis tähendas, et   pärast Aivo hukkumist kirjutas ta tema eest allkirja ohutustehnika alase koolituse tunnistusele. Selles osas oli Sirel end juba kohtueelsel uurimisel süüdi tunnistanud, põhjendades oma tegu  pingeseisundiga ja  hirmuga karistuse eest.  Viimases sõnas avaldas  Sirel ka sügavat kahetsust juhtunu üle.

Surmaga lõppenud tööõnnetusega seotud asjaolude väljaselgitamisega tegeles ka Aivo isa Arvo. Muu hulgas lindistas ta vestluse töömehega, kellega Aivo koos punkrit puhastas. Lindistusestki sai tõend toimikusse. Veel kutsus Arvo sündmust kajastama ajakirjanikke ja avaldas kannatanu esindajana arvamust, et Aido Sirelile oleks kõige mõjusam sanktsioon rahaline karistus. Ringkonnaprokurör Timmi märkis,  et vastavasisulise kuriteo eest pole rahalist karisust ette nähtud. Arvo taotles Aido Sirelilt  200 000 krooni suurust kompensatsiooni tekitatud moraalse kahju hüvitamiseks, sest  poja kaotus on mõjunud šokeerivalt tema tervisele ja tekitanud vajaduse end ravida.      

“Mina ja kogu meie kollektiiv oli väga löödud noore mehe Aivo hukkumisest. Küllap jääb see kurb päev mullegi alatiseks meelde. Matusekuludeks eraldas ettevõte  10 000 krooni. Suurema kompensatsiooni maksmist  ei pidanud nõukogu  põhjendatuks, sest leidis,  et inimese elu hinda pole  võimalik rahas määratleda,” ütles AS Valmeco juhataja ja omanik Rein Mõts, kes oli kohtuistungil tsiviilkostjana.

Kohus otsustas, et süüdistatav Aido Sirel peab kannatanu kasuks maksma 1329,36 eurot.

“Kohtu otsust tuleb austada ja täita. Kindlasti teeb juhtunust ja sellega kaasnenud karistusest omad järeldused ka Aido Sirel, kellele oleme tema üldiselt positiivseid tööalaseid omadusi arvestades andnud võimaluse Valmecos töötamist jätkata. Aivo lähedastele on poja hukkumine mõistagi korvamatu kaotus, sest inimelu ei asenda miski. Soovin aga neile kõige paremat ja loodan, et neil jätkub tervist ja jõudu oma eluga edasi minna,” ütles  Rein Mõts. 

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus