Töötuskindlustus ? viis aastat tõhusat kaitset

Just tänu töötus­kindlustusele ei pea tööinimene enam paaniliselt kartma töö kaotust, ta pole sunnitud iga hinna eest kinni haarama esimesest pakutavast töökohast. Võib see ju olla tema jaoks täiesti sobimatu või pakub tööandja seal näiteks väga närust palka.

Inimesele annab võima­luse otsida väärika palgaga sobivat tööd teadmine, et töötukas­sa maksab talle pealesunnitud töötuse puhul varasemast palgast sõltuvat hüvitist. Oli ju mullu keskmine töötuskindlustus­hüvitis 3120 krooni, samas kui riik maksis kind­lus­tust mitteomavale töötule abiraha vaid 400 krooni kuus. Kuigi uuest aastast suure­nes töötutoetus 1000 kroonini, kasvab ka kindlustushüvitis aasta aastalt ning on sellest jätkuvalt kordades suurem. 2003. aastal, kui töötukassa alustas väljamaksete tege­mist töö kaotanutele, oli keskmine kindlustushüvitis 2250 krooni kuus. Seega suurenes kesk­mine hüvi­tis nelja aastaga ligi 40 protsenti.

Õigus igal neljandal 

Töötukassa maksis aastatel 2003-2006 töötushüvitisi enam kui 35 tuhandele ini­me­se­le. Eelmisel aastal sai Eestis töötuskindlustus­hüvitist 5890 inimest, suurim oli see näi­taja 2004. aastal, kui töötukassast sai asendussissetuleku 11 162 kindlustatut. Hüvitist saa­nute arvu vähenemises on ?süüdi? töö­puu­duse langus. Positiivne on asjaolu, et kas­vab nende töötute osakaal, kellel on õigus töötushüvitisele. Kui 2003. aastal oli õi­gus hü­vitisele vaid 16 protsendil uutest registree­ritud töötutest (igal kuuendal), siis mullu juba igal neljandal (25%).

Viie aasta jooksul on keskmine töötaja tasunud töötuskindlustusmakset 3200 krooni. Kuna mullu sai keskmine töötu ühe kuuga töötukassast hüvitisena peaaegu sama summa, on väljaspool kahtlust, et töötuskind­lus­­tus tasub end igati ära. Üht­lasi annab see kõnekalt tunnistust solidaarsuskindlustuse olulis­test plussidest.

Kuid töötuskindlustuse kasulikkus ei avaldu üksnes töötute paremas toimetulekus. Väga oluline lisaväärtus on töötuskindlustuse andmekogus talletuvad korrektsed ja põhjalikud statistilised andmed meie tööturul kulgevatest protses­si­dest, mille kohta varem sai vaid oletusi teha.

Toimib stabiilselt

Kahtlemata on töötuskindlustus edukalt käivitunud tänu kiirele majanduskasvule ja tööpuuduse vähenemisele. Kuid suurt tähtsust omab seegi, et töötuskindlustuse kavan­da­misel rääkisid tegusalt kaasa nii ametiühingud kui tööandjad, kelle seisukohtadega riik ka arvestas. Kõik need aastad on tööturu mõlemad osapooled oma esindajate kaudu osalenud töötukassa juhtimises, mis on taganud töötuskindlustuse stabiilse ja rahuliku toimimise.

Ent arengu- ja täiustamisruumi on ka töötuskindlustussüsteemil. Töötajate ja neid esindavate ametiühingute seisukohast on esmatähtis, et lähiaastatel saaks lahenduse kaks tänast kitsaskohta. Esi­teks peab kindlasti tõusma töötuskindlustushüvitise määr ? see tagab inimesele suurema hüvi­tise, vä­hendades ühtlasi hirmu töökoha kaotuse ees ning andes suurema valikuvabaduse uue töö otsimisel. Töötuskindlustuse käivitamine minimaal­sel tasemel, mis oli hädavajalik eeltingimus Euroopa Liitu pääsemiseks, oli ilmselt paratama­tu, kuna kogemus puudus ja seadust kirjutades sai lähtuda vaid ?koh­vipaksu pealt? tehtud prognoosi­dest.

Täna on olemas usaldusväärne statistika ning töötajate kindlustusmaksetest laekub pii­savalt raha. Kui inimene hakkab esimese 100 töötuspäeva jooksul saama hüvitisena 70% varase­mast palgast (täna vaid 50%), täidab töötuskindlustus märksa paremini se­da eesmärki, milleks ta loodi ? tagada inimesele väärikas asendussissetulek ka pea­le­sunnitud tööta olemise ajaks. 

Teiseks on hädavajalik jõuda selleni, et laieneks töötuskindlustusega hõlmatus. Vähe­malt kahekordistuma (jõudma 50 protsendini) peab uute töötute hulgas nende inimeste osakaal, kellel on õigus töötuskindlustushüvitisele. Käesoleva aasta jaanuaris  jõustu­sid Ametiühingute Keskliidu algatatud seadusemuudatused, mis on suunatud just selle eesmärgi saavutamisele. 

HARRI TALIGA,
EAKLi esimees, Töötukassa nõukogu liige

blog comments powered by Disqus