Tööturuprojektidele saab raha taotleda

Meetme eesmärgiks on töötute tagasi tööle aitamine, sealhulgas erivajadustega inimeste sotsiaalne kaasamine, riskirühmade igakülgne toetamine ja tööturuteenuste parandamine. Lisaks on võimalik koondamisteate saanud töötajatel saada abi ümberõppeks.

Toetatavad tegevused on täiend- ja ümberõpe, riskirühmade töövõime ja töövalmiduse tõstmine, ebapiisava eesti keele oskusega isikutele tööalaselt vajaliku keeleõppe võimaluste pakkumine, toetamaks nende integratsiooni tööturule, tööhõivealane abi ning kaitstud või tugiisikuga töökohtade loomine ja muude üleminekutöö võimaluste loomine, abi andmine ettevõtlusega alustamiseks, naiste tööturule tuleku ja naasmise takistuste vähendamine ja tööturule integreerimist toetavate teenuste osutamine.

Taotlusvooru raames eraldab Tööturuamet toetust nimetatud piiratud tegevustele, et integreerida töötuid kiiremini ja ulatuslikumalt tööturule. IV taotlusvooru raames toetatakse otseselt sihtgrupi tööturule integreerimisele suunatud tegevusi. Meetme 1.3 eesmärkidest ja meetme tasakaalustatuse põhimõttest lähtuvalt on taotlusvooru suuniseks eelkõige järgmiste sihtgruppide toetamine: noored 16?24-aastased töötud; pikaajalised töötud, kes ei ole olnud hõivatud tööga või tööga võrdsustatud tegevusega vähemalt 12 kuud; 55-aastased kuni vanaduspensioni ealised töötud; vanglast vabanenud ja vabanevad isikud.

Toetust võivad taotleda Eesti Vabariigis registreeritud juriidilised isikud (nii avalikust, era- kui ka mittetulundussektorist), füüsilisest isikust ettevõtjad, riigiasutused või kohaliku omavalitsuse asutused.

Väljaspool taotlusvoore võib erandina esitada projekte, mis on suunatud koondamisteate saanud töötajatele.

Taotleja peab esitama toetuse saamiseks Tööturuametile taotluse ja selle elektroonilise koopia.
Paberkandjal olev taotlus märksõnaga ?RAK meetme 1.3 projekt? tuleb saata aadressil:
Euroopa Sotsiaalfondi osakond, Tööturuamet, Gonsiori 29, Tallinn 15156. Taotluse elektrooniline koopia tuleb saata e-posti aadressile esf@tta.ee märksõnaga ?RAK meetme 1.3 projekt? või tuua elektroonilisel andmekandjal Tööturuametisse.
Toetuse taotlemise kohta saab lisateavet Tööturuametist telefonidel 625 7740 ja 516 1809 või e-posti aadressil www.esftta.ee.

ERKO VANATALU,
Tööturuameti
avalike suhete nõunik

blog comments powered by Disqus