Toetust ka linnadesse

Siseministeeriumi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu vahendatavatest summadest toetatakse väga mitmekesiseid tegevusi, mis kaasavad kogukonda ja valmistavad taotlejaid ette mahukamate projektidega tegelemise tarvis.

2006. aastal toetati kogu Eestis 944 projekti ligi 12 miljoni krooni ulatuses. Programmi 2007. aasta eelarve on 24 miljonit krooni.

Toetust on võimalik taotleda kogukonnaliikmete koolitamiseks ja kohaliku arengu kavandamiseks, näiteks infopäevade korraldamiseks, arengukava koostamiseks ja uuringute läbiviimiseks. Samuti toetatakse traditsioone väärtustavaid tegevusi, näiteks kodu-uurimuslike materjalide koostamist ja kohalikul kultuuripärandil põhinevate ürituste korraldamist. Toetust leiab ka elukeskkonna parandamine: spordiplatside korrastamine, viitade paigaldamine jms.

Taotlusi võivad esitada avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ning milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik. Avalikes huvides tegutsevateks ühendusteks ei loeta korteri-, aiandus- ja garaa?iühistuid.

Toetuse suurus kohaliku tähtsusega projektidele on kuni 25 000 krooni, maakondliku või laiema tähtsusega projektidele kuni 50 000 krooni. Taotleja ja projektipartnerite omafinantseering peab moodustama vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Taotluste esitamise tähtajad 2007. aastal on 15. aprill ja 1. oktoober. Taotlused tuleb esitada projekti elluviimise asukohajärgsesse maavalitsusse.

Lähem info programmi kohta ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi veebilehel www.eas.ee, samuti maavalitsustes ja maakondlikes arenduskeskustes. Taotlejaid nõustavad programmi tingimustest ja taotlustele esitatavatest nõuetest maakondlikud arenduskeskused.


KAJA KAUR,
EASi regionaalarengu divisjoni arenduskonsultant

blog comments powered by Disqus