Tarbija õiguste päev

Tarbijad on kõige laialdasem ja olulisem majanduslik inimgrupp, kuid selle arvamusega ei ole alati arvestatud. Seepärast on loodud tarbijaid kaitsev riiklike ja ühiskondlike meetmete süsteem ? tarbijakaitse, mille eesmärgiks on tugevdada ja kindlustada üksiktarbija kui lepingulistes suhetes nõrgema poole positsiooni turul. Juriidilised isikud peavad ise hakkama saama, kuid nõu võivad alati ka nemad küsida. Ülemaailmsetel tarbija õiguste päevadel fokuseeritakse avalikkuse tähelepanu tarbija põhiõiguste kaitsele:

* tarbija tervise ja turvalisuse kaitse;
* tarbija majandushuvide kaitse;
* tarbija teavitamine ja koolitamine;
* tarbijale tekitatud kahju hüvitamise tagamine;
* tarbija esindamine või tarbija esindatuse tagamine.

Kaupleja või teenuse osutaja on kohustatud andma tarbijale enne kauba omandamist või teenuse osutamist teavet toote päritolu, tootja, koostise, omaduste, kasutamistingimuste, garantii ja kauba või teenuse suhtes pretensiooni esitamise võimaluse kohta.

Õigem on enne ostmist kauba või teenuse kvaliteedis veenduda kui hiljem kauplejaga vaielda. Müüja poolt pakutav leping tuleb aga enne sellele alla kirjutamist alati läbi lugeda. Võlaõigusseaduse järgi on tarbijal pretensiooni esitamise aeg kaks aastat alates kauba ostmise päevast.

Puuduse tekkimise põhjuste tõendamise kohustus esimesel 6 kuul pärast ostu sooritamist on müüjal ja pärast seda tarbijal. Puudustega teenuste puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe kuu jooksul alates mittevastavuse avastamisest.

Kataloogikaupade, posti teel ja interneti kaudu tellitud kaupade müügi puhul on müüja kohustatud ostjat lepingutingimustest teavitama. Ostjal on õigus kahe nädala jooksul kaubaga täiendavalt tutvuda ja kui see millegipärast ei sobi, siis on tal õigus rikkumata kaup koos pakendiga tagastada ja raha tagasi saada, sest põrsast kotis ei osteta.

Pretensioon tuleb esitada kohe kas suuliselt või kirjalikult ja lisada sellele ostut?ekk või leping (soovitav koopia) ning ära näidata esialgne omapoolne soovitav lahendus. Teil on õigus nõuda müüjalt kirjalikku märget kaebuse vastuvõtmise kohta.

Müüja on kohustatud kaebuse vastu võtma ja 15 päeva jooksul selle läbi vaatama ning teatama tarbijale probleemi lahendist.

Tarbijal on õigus puudusega kauba korral:
* nõuda esmalt asja tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga;
* nõuda ostuhinna alandamist või lepingu tühistamist, kui:
1. müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada
2. parandamine ebaõnnestub
3. müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud.

Tootmispraagi puhul on müüja esmane kohustus asja parandamine ja kui see ebaõnnestub, on kallis või võimatu, korduv või ebaotstarbekas, siis on tarbijal täielik õigus lepingust taganeda ja raha tagasi saada.

Lahkarvamuste korral on müüja kohustatud kauba 5 päeva jooksul omal kulul ekspertiisi saatma.

Pretensiooni pole mõtet esitada, kui:
* kaup on iga päev pidevalt kasutuses (n jalats) ja sellest tulenevalt lihtsalt ära kulunud;
* kasutatud ebaõigetes kasutustingimustes või ei ole järgitud kasutusjuhendis toodud nõudeid;
* valesti hooldatud, mille tulemusena on kaup mehaaniliselt kahjustatud (põletused, sisselõiked, rebendid, kemikaalidega kahjustumine jms.)

Sellistel juhtudel ei pruugi ekspertiis otsust tarbija kasuks teha.

Arusaamatuste puhul või küsimuste tekkimisel probleemi lahendamisel võite pöörduda tarbijakaitse nõuandla poole aadressil: Aia 2, Jõgeva, infotelefon 772 2593. Sealt saate tasuta informatsiooni ja õigusabi.

Viimane samm oma õiguste kaitseks on pöörduda kohtu poole, kuna kõigi küsimuste lahendamine ei kuulu tarbijakaitse õiguspädevusse.

Enne kohtusse pöördumist oleks otstarbekas konsulteerida juristiga, sest see on keerulisem, aeganõudvam ja tasuline protsess.

Jõgevamaa Tarbijakaitse Ühing on sõltumatu tarbijaühendus, kes esindab ja kaitseb tarbijate huve ja õigusi maakonnas.

Tänu omavalitsuste, nagu Jõgeva linn, Põltsamaa linn, Jõgeva vald ja Torma vald, tegevustoetustele oleme suutnud töötada normaalsetes tingimustes ja lahendada tarbijaskonna probleemid enamasti neile positiivselt.

Rohkem kodanikujulgust oma huvide ja õiguste kaitsel!

Head tarbija õiguste päeva kõigile!

REIN TOOM,
tarbijakaitse sekretär-nõustaja

blog comments powered by Disqus