Tabivere valla organisatsioonide esindajad said nõu pidamiseks kokku

Ümarlaual osalesid esindajad MTÜst Tabivere Noorteühing, MTÜst Tabivere Lastekaitse Ühing, Tabivere Gümnaasiumist, klubist ?Lumeroos?, MTÜst Tabivere Rahvaspordiklubi, Tabivere vallavolikogu spordi- ja kultuurikomisjonist, H. Elleri nim Tartu Muusikakooli Tabivere filiaalist ja Koogi küla seltsist.

Koos arutati vaba aja veetmise võimaluste üle Tabivere vallas. Räägiti sellest, et valla asutused ja organisatsioonid peaksid omavahel rohkem koostööd tegema ja tihedamat sidet pidama, et vallaelanikud kõigest toimuvast aegsasti teada saaksid ja üritustest aktiivsemalt osa saaksid võtta.

Leiti, et ümarlaua edasisi funktsioone peaks täitma valla kultuurikomisjon, kellel peab omakorda olema tihe side uue kultuurimaja ja vaba aja keskuse juhtidega. Ka on tihedam omavaheline suhtlemine vajalik selleks, et kultuuriüritused ajaliselt ei kattuks, mida samuti vallas ette on tulnud.

Räägiti sellestki, et koostöösse tuleks kaasata ka Elistvere loomapark, Äksi ja Maarja-Magdaleena kirik ning Tabivere Vallamuuseum.

Leiti, et oleks vaja koostada infoleht, mis ilmuks vallalehe lisana ja kus oleksid kirjas kõik vallas tegutsevad huvialaringid.

2005. aasta detsembris valmib ümarlaua töö kokkuvõttena infovoldik, kus on ligikaudu 30 Tabivere vallas ühel või teisel viisil inimeste vaba aja sisustamisega tegeleva asutuse andmed ning nende esindajate telefoninumbrid ja elektronposti aadressid. Trükise ilmumist rahastatakse samuti Balti-Ameerika Partnerlusprogrammist.

Laili Aunap,
MTÜ Tabivere Noorteühingu tegevjuht

blog comments powered by Disqus