Soovitused vigastatud või surnud lindudest teatamiseks

Kuna looduses elavatel vee- ja muudel lindudel kulgeb linnugripp sageli selgete väliste haigustun­nusteta, siis peaks välja selgita­ma järgmised asjaolud:

* kas lind on kodulind (põllumajanduslind või kodus lemmiklooma­na peetav lind), linnalind (tuvi, varblane), veelind (part, hani, luik) või muu metsalind;

* kas lind on elus või surnud;

* kas on näha vigastusi nagu murtud tiib või midagi muud, mis viitab traumale;

* kas on näha midagi muud eba­harilikku või tähelepanu väärivat;

* linnu leiukoht: maanteelt, elekt­riliinide lähistelt, tuulegeneraatorite lähistelt, linna lähistelt, loomapi­damishoonete lähistelt, asustama­ta kohas, asulas;

* kas leitud linde on üks, 2-10, rohkem kui 10, massiliselt.

Üksiku surnud linnu leidmise korral pole üldjuhul vajadust pöör­duda veterinaarteenistuse poole, vaid info tuleks edastada vasta­vale omavalitsusele. Info leitud lin­nu kohta soovitame edastada lin­nu asu(leiu)kohajärgsesse vete­rinaarkeskusse juhul, kui lind on leitud lasteasutuse territooriumilt.

Kui pole viiteid traumale ega muid arusaadavaid põhjusi rände­lise eluviisiga veelinnu ebaharili­kuks käitumiseks või hukkumiseks, peab sellekohane info minema lin­nu asukohajärgsesse veterinaar­keskusse, kus siis otsustatak­se, mida edasi teha tuleb.

Soovitused avalikkusele:

1. Peske võimalikult tihti seebiga käsi. Kindlasti tuleb käsi pesta nii enne kui ka pärast söögitegemist või linnuliha ja munadega kokkupuutumist.

2. Kahtlaselt haigest või surnud linnust/lindudest (eelkõige kodu- ja veelindudest)  tuleb kohe tea­vitada kohalikku veterinaarkeskust või veterinaararsti. Haiget või sur­nud lindu ei tohi katsuda!

3. Vältige kontakte veelindude ja võõraste lindudega.

4. Ärge tarvitage toorest või pooltoorest linnuliha ning mune. Viirus hävib 70kraadise tempera­tuuri juures.

5. Inimestel, kes reisivad riikides­se, kus on esinenud linnugripijuhtumeid, tuleks vältida igasuguseid kontakte farmis peetavate lindude ja metslindudega ning elavlinnulaatade ja -turgude külastamist.

6. Lisainfot vaata aadressilt www.linnugripp.ee

Meeldetuletuseks linnukasvatajatele:

1. Alates 15. veebruarist on loo­mapidajatel kohustus hoida linde suletud hoonetes, vältimaks või­malikke kontakte rändlindudega.

2. ELi riikides on keelatud lindude laadad-turud, kollektsioneerimine, näitused jms.

3. Soovitav on tagada koduspeetavate hanede ja partide ning teiste linnuliikide eraldatus.

4. Lindude gripi kahtlusest tea­tamine on kohustuslik.

5. Euroopa Komisjoni otsustega on keelustatud paljudest Aasia rii­kidest, Venemaalt, Kasahstanist, Türgist, Rumeeniast, Horvaatiast pärinevate linnuliha ja linnuliha si­saldavate toodete, eluslindude (ka lemmikloomana peetavad), töötle­mata jahitrofeede, munade, tööt­lemata sulgede ja suleosade sis­sevedu.

6. Keelatud on ohustatud piir­kondadest pärineva sööda käitle­mine (sh lindudele söötmine). Ohustatuks loetakse piirkonda, kus viimase taudikolde likvideerimisest on möödunud vähem kui 30 päe­va.

PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM

blog comments powered by Disqus