Reedest võib esitada tuludeklaratsiooni

Maksustamisele kuuluvast tulust võib maha arvata nii maksuvaba tu­lu, õppelaenu intressi kui vabatahtli­ku kogumispensioni maksed, samuti ka makstud elatise ja endale eluaseme soetamiseks võe­tud eluasemelaenu intressid, teatas maksu- ja tolliamet.

Maksuvaba tulu on 2007. aastal 24 000 krooni, see võetakse automaatselt arvesse. Selle arvessevõtmiseks võib isik esitada tuludeklaratsiooni näiteks siis, kui ta ei ole töötanud tervet ka­lendriaastat. Samuti on kasulik dek­laratsioon esitada siis, kui üks abikaa­sadest ei ole tulu saanud, sest maksu­vaba tulu võetakse ühises deklarat­sioonis arvesse ka tulu mittesaanud abikaasa.

Eluasemelaenu intressi, koolitusku­lusid (sh õppelaenu intressi) ning kin­gituste ja annetuste ning ametiühin­gu sisseastumis- ja liikmemakse võib maha arvata kokku kuni 50 000 kroo­ni, kuid mitte rohkem kui 50 protsendi ulatu­ses tulust.

Kui maksusoodustused on aasta kestel tulumaksu kinnipidamisel täies ulatuses arvesse võetud, siis deklarat­siooni esitama ei pea.

 

 

Täiendava maksuvaba tulu kahe ja enama lapse korral 2007. aastal. Alates teisest lapsest on ühel lapseva­nemal või eestkostjal õigus saada täiendavat maksuvaba tulu 24 000 krooni aastas iga kuni 17-aastase lap­se kohta (kaasa arvatud). Seega kahe lapse puhul on täiendav maksuvaba tulu 24 000, kolme lapse puhul 48 000 krooni jne. Lapsi, kes sündisid 2008. aastal, ei saa näidata. Kui laps on saa­nud tulu, näiteks suvel tööl teenitud raha, peab vanem deklaratsioonis (täiendava maksuvaba tulu tabelis) ära näitama lapse tulu ka siis, kui see on alla maksuvaba tulu. Selle võrra on maksusoodustus väiksem.

 

Täiendav maksuvaba tulu

Kui isiku pension oli eelmisel aastal alla 3000 krooni kuus ja muid tulusid ei saadud, tuludeklaratsiooni esitama ei pea. Juhul, kui igakuine pension oli vahemikus 3000 ? 5000 krooni ning oli tehtud pensioniametile avaldus maksuvabastuse rakendamiseks (et arvestada täiendavat maksuvaba tu­lu 2000 krooni kuus), siis ei pea samu­ti deklaratsiooni esitama. Ülejäänud juhtudel on see soovitatav.

Juhul, kui üks abikaasadest saab väikest ja teine suurt pensioni, on soo­vitav esitada ühine deklaratsioon, sest kokku saab siis lubatud maksuvaba tulu maha arvata (2 x 36 000) + (2 x 24 000) = 120 000 krooni.

Täiendavat maksuvaba tulu 36 000 krooni saab kasutada ainult pen­sioni puhul, kuid 24 000 krooni laie­neb ka muudele maksustatavatele tu­ludele. Pensionärile kehtib täiendav maksuvabastus olenemata sellest, kui pika perioodi kestel isik kalendriaas­tas pensionär on olnud.

 

Eeltäidetud deklaratsioon

Eeltäidetud deklaratsioonile on kantud Maksu- ja Tolliameti käsutuses olevad andmed deklareerija isiku ning maksus­tamisperioodi tulude ja kulude kohta. Eeltäidetud deklaratsiooni saab e-maksu­ameti kaudu või teenindusbüroost välja­trükina alates 15. veebruarist.

Eeltäidetud deklaratsioonile on kan­tud Eesti väärtpaberite keskregistri and­med võõrandatud väärtpaberite kohta. Juhul, kui võõrandatud väärtpaberitel on soetamismaksumus või on võõrandami­sega seotud müügikulu, siis need and­med ei ole eeltäidetud.

Deklareerija kohustuseks on kontrol­lida eeltäidetud deklaratsioonile kantud andmete õigsus, vajadusel teha täiendu­si ja parandusi ning deklaratsioon allkirjas­tada.

E-maksuameti kaudu saab tulu deklaree­rida alates 15. veebruarist. Deklaratsiooni esitamiseks on aega 31. märtsini. Kui deklaratsioon ei vaja täiendavat kontrolli, hakkab maksu- ja tolliamet tulumaksu tagastama alates 22. veebruarist.

 

Tähtsamad muudatused 2007. aasta tulu deklareerimisel

 

2007. aasta tulu maksusta­takse maksumääraga 22 protsenti.

FIE maksustamisperioodi tulu, millest on tehtud et­tevõtlusega seotud maha­arvamised, jagab maksu­haldur enne maksumää­raga korrutamist 1,33-ga.

Alates 2007. aasta ettevõt­lustulult tasutud sotsiaal­maksu (sh avansilist mak­set) ei saa ettevõtlustulust maha arvata. 2007. aasta­le eelnenud perioodi eest ettevõtlustulult tasutud sotsiaalmaksu võib maha arvata.

Eestis maksustatavast tu­lust saab maha arvata vä­lisriigi kohustuslikud sotsiaalkindlustusmaksed.

Eestis tulumaksuga mitte­maksustatava tulu arvel tasutud maksu ega mak­set tulust maha ei arvata.

Mitteresidendile makstud elatise saab maksustata­vast tulust maha arvata.

 

Vooremaa

blog comments powered by Disqus