Rahvakultuuri probleemid ümarlauas

Ümarlaua kokkukutsumise idee tuli Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogult, kes asus ametisse 2005. aasta lõpus. Kokkusaamise tingis vajadus kujundada ühtne arusaam rahvakultuuri prioriteetidest, selgitada vastastikku finantseerimise probleeme ja leida parimaid lahendeid.

Rahvakultuuri ümarlauas osalesid Eesti Regionaalse Kultuuripoliitika Nõukoja liikmed (ERKPN on kultuuriministri nõuandev organ, mis koosneb maavalitsuste kultuurijuhtidest), Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse maakondade rahvakultuurispetsialistid, üleriigiliste rahvakultuuri keskseltside esindajad, kultuurkapitali juhataja Raul Altmäe, maakondlike ekspertgruppide esindajad ja rahvakultuuri sihtkapitali liikmed.

Ümarlauas andsid põhjaliku ülevaate oma tegemistest Eesti Kooriühing, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, Eesti Harrastusteatrite Liit, Eesti Kultuuriseltside Ühendus ja MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus.

Ümarlaua korraldamise valmistasid ette Anne Ojalo (sihtkapitali aseesimees ja keskseltside esindaja), Eino Pedanik (sihtkapitali liige ja Kultuuriministeeriumi esindaja) ning Riin Kivinurm (sihtkapitali esimees ja regionaalse kultuurikorralduse esindaja). Kõik osalejad pidid täitma eelnevalt küsitluslehe, mis oli koostatud lähtuvalt tema rollist rahvakultuuri korraldajana. Küsitluste tulemuste põhjal tegi koondanalüüsi Riin Kivinurm. Analüüsi tulemusena selgusid valdkonna probleemid ja võimalikud lahendid koostöö edaspidiseks parandamiseks. Põhirõhk oli asetatud regionaalsele koostööle ja finantseerimise tasakaalustamisele.

Koosolnud leidsid ühiselt, et kohtumine oli väga viljakas. Osalejad said teada, millised on lahendamist vajavad küsimused partneri poolt vaadatuna ja kuidas liikuda ühiselt edasi. Pandi alus järgnevatele kokkusaamistele erinevate osapoolte vahel. Selgus, mida saab olukorra parandamiseks teha igaüks eraldi ning millist abi oodatakse riigilt.

Täname Kultuuriministeeriumi ning Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskust, kes aitasid materjale levitada ning võimaldasid ruumid ja tehnilised vahendid!

Ümarlaud oli teine taoline kokkusaamine, millel rahvakultuuri rahastajad ja riigi tasandil elluviijad ühiselt mõtteid vahetasid. Esimene kokkusaamine toimus 2004. aasta sügisel, mil arutelul kohtusid ERKPN liikmed ja keskseltside esindajad.

RIIN KIVINURM,
Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali esimees

blog comments powered by Disqus