Puuetega ja eakatele inimestele tutvustati abivahendeid

Jõgevamaalastele tutvustati mitmesuguseid abivahendeid ja abivahendite teenust pakkuvaid asutusi. Messile oli kutsutud 12 ettevõtet, kes teenindavad meie maakonna elanikke ja kellega Jõgeva Maavalitsus on sõlminud vastava lepingu. Neist 12-st asuvad Jõgeva maakonnas ainult OÜ ITAK teeninduspunkt ja Inkotuba SA Jõgeva Haiglas.

Paremad teadmised ? kergem igapäevaelu

Messil osalenud MTÜ Jumalalaegas demonstreeris nägemispuudeliste abivahendeid.

OÜ Tervise Abi tegevusvaldkonda kuuluvad invaabi- ja hooldusvahenditega varustamine, liikumisabivahendid, ortopeedilised tugitooted, ortoosid ning invaliftid ja tõstukid.

Oma liikumis-, põetus- ja hooldusvahendeid, treeningu- ja teraapiavahendeid ning igapäeva abivahendeid (haaratsid, nööpijad jm) tutvustas OÜ ITAK.

Vaegkuuljatele vajalikke kuuldeaparaate ja aparaatide tarvikuid vahendas SA TÜK Kõrvakliinik.

OÜ Ortopeediakeskus oli välja pannud meditsiinilise esmatähtsusega valmistatud ortoosid ja proteesid.

AS Gadox valmistab nii esmaproteese (amputeerimisjärgseid) kui ka põhiproteese. Tellimused vormistatakse individuaalselt. Pakutavate toodete hulka kuuluvad tugiaparaadid, tallatoed ja ortoosid. Jaemüügis on ortopeedilised jalanõud ja tallatoed.

Sa Jõgeva Haigla Inkotoa esindajalt oli võimalik osta uriinipidamatusega inimeste hooldus- ja põetusvahendeid ning mähkmeid.

Hooldus- ja põetusvahendeid esitles ka TENA esindaja.

Alternatiivmeditsiini võimalusena pakkus Kubja Ürditalu mitmesuguseid ravimi- ja maarohuteesid. Toodetakse 75 üksikdroogi ja veerandsada teesegu.

Kõikide asutuste esindajad jagasid lahkelt nõuandeid abivahendite kasutamise kohta.

Tervise tugevdamise ja hoidmise võimalusi, nagu näiteks kepikõnd, tutvustas minimessi üks korraldajatest ?Jõgeva Maavalitsus. Maavalitsuse boksis oli ka kõikvõimalikke infovoldikuid, milles kirjas teave mitmesugustest ennetusabinõudest ja näpunäiteid tervise hoidmiseks.

Minimessi initsiaator Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda pakkus erinevaid puudeliike tutvustavaid materjale ning puuetega inimeste organisatsioonide koostöövõrgustikus välja antavaid trükiseid.

Tervisealast konsultatsiooni soovinud inimesi nõustas SA Jõgeva Haigla juhataja dr Peep Põdder, kelle juurde tekkis algul lausa järjekord.

Oma teadmisi tarbijakaitse tegevusest ning kodukeemia kasutamisest ja ohutusnõuetest jagasid Jõgevamaa Tarbijakaitse Ühingu esindajad.

Minimessi ja tervisepäeva avas Jõgeva maavanem Aivar Kokk, tervitades ürituse külastajaid ja tänades abivahendeid tutvustavate asutuste esindajaid, kes olid oma teenust Jõgevamaa rahvale pakkuma tulnud. Maavanem leidis aega ka messil pakutavate toodetega tutvumiseks ja rahvaga suhtlemiseks.

Üritust toetasid kaasfinantseerijatena Jõgeva Linnavalitsus, SA Jõgeva Haigla ja Jõgevamaa Tarbijakaitse Ühing.

Mida rohkem puuetega inimesed ja eakad teavad terviseedendusest, alternatiivravist ja igapäevaeluga toimetulekuks vajalikest abivahenditest, seda kergem on neil iseseisvalt toime tulla. Seepärast väljendasid messikülastajad igati vajaliku ürituse korraldajatele tänu ja rahulolu.

Abivahendite taotlemine ei ole raske

Tehnilised abivahendid on tooted, instrumendid, varustus või tehnilised süsteemid, mille abil on võimalik ennetada tekkinud või kaasasündinud kahjustuse või puude süvenemist, samuti parandada või säilitada võimalikult kõrget füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegutsemisvõimet.

Jõgeva maakonnas korraldab ja koordineerib tehniliste abivahendite alaste teenuste osutamist Jõgeva Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond ning tehniliste abivahendite ja rehabilitatsiooniteenuste ekspertkomisjon.

Abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise korraldamise aluseks on sotsiaalministri 14. detsembri 2000 määrus nr 79 ?Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord?.

Abivahendite ostmist, laenutamist ja nendega seotud teenuseid finantseeritakse sotsiaalabi korras riigieelarvest, ravikindlustuse vahenditest ning valla- või linnaeelarvetest, vajalik on ka inimese omaosalus. Soodustingimustel saadud teenuste kompenseerimist võivad taotleda lapse vanemad või eeskostja, tööealised isikud, kellel on tuvastatud töövõime kaotus alates 40% või on määratud puude raskusaste, vanaduspensionieas isikud, kellel abivahend võimaldab parandada toimetulekut, samuti insuliini süstivad diabeetikud.

Tehniliste väikeabivahendite kasutamise vajaduse määrab perearst või eriarst, keerulisemate tehniliste abivahendite korral eriarst või rehabilitatsiooniasutus. Perearst või eriarst väljastab inimesele abivahendi vajaduse tõendi.

Soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmiseks või laenutamiseks saab puudega inimene pöörduda Jõgeva Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonda, kus talle väljastatakse isikliku abivahendi kaart.

ANDRES LOORAND

blog comments powered by Disqus