Puudega inimeste õiguste kaitse

Viimasel ajal on meedias leidnud kajastamist erinevad juhtumid, kus abivajaja ei ole saanud abi ning on ilma jäänud talle vajalikest teenustest või toetustest. Näiteks on teada juhtumid, kus inimesed on jäänud ilma puude toetusest, isikliku abistaja teenusest või töövõimetoetusest.


 Mida teha sellises olukorras, kus inimene on jäetud ebaõiglaselt ilma talle ettenähtud toetustest või teenustest, mida riik on kohustatud pakkuma?

Põhiseaduse järgi on Eestis puudega inimesed riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all. Põhiseaduse kohaselt on kodanikul õigus riigi abile vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse ja puuduse korral. See tähendab, et riigil on kohustus luua ning hoida toimivana sotsiaal- ja tervishoiussüsteemi, mis tagab vajaduse korral inimestele vastava abi. Abivajajatele on ette nähtud erinevad toetused nagu töövõimetoetus, puudega inimese sotsiaaltoetus, abivahendi kompenseerimine, toimetulekutoetus ning muud sotsiaaltoetused ja erinevad vajadusepõhised tugiteenused (nt isikliku abistaja teenus, sotsiaaltransporditeenus, kodu kohandamine jne).

Abi peab jõudma siis, kui seda vaja on

Seega, kui inimene vajab riigilt abi, peab riik ameti või kohaliku omavalitsuse kaudu abivajadust terviklikult hindama ja selgitama, millist abi inimene vajab. Kui selgub, et abi on vajalik, peab aitama nii palju, kui abivajaja seda vajab. Abi andmise kord ehk menetlus abistamise otsuse tegemiseks tuleb läbi viia selliselt, et inimene ei peaks tegema ülemääraseid pingutusi abi saamiseks. Abi peab inimeseni jõudma siis, kui tal seda vaja on. Abi osutamisel peab lähtuma ennekõike inimese vajadustest, mitte näiteks kohaliku omavalitsuse võimalustest. Abivajaduse esinemisel ei saa amet või kohalik omavalitsus jätta abi andmata, kui tal vastavaid teenuseid pakkuda ei ole.

Igal abivajajal on õigus toetuse või teenuse mittemääramise otsus vaidlustada haldusmenetluse seaduses ettenähtud alustel, ehk inimesel on võimalik esitada vaie ning põhjendada, miks tehtud otsus on ebaõige ning miks tuleks olukord teisiti lahendada. Paraku on erinevate dokumentide põhistamine ja vaiete kirjutamine keerukas ning ajamahukas. Lisaks võib juristi või advokaadi palkamine olla ka üsna kulukas.

Puudega inimeste probleemide lahendamiseks on abikäe ulatanud MTÜ Händikäpp, kelle üks põhieesmärkidest on puudega inimeste õiguste eest seismine ja vajadusel sekkumine. MTÜ Händikäpp kaudu saab inimene vajadusel nõustamist ja abi täiendavate taotluste ja vaiete esitamisel. Händikäpp teeb koostööd Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ-ga. Näiteks võib tuua eduloo, kus kohalik omavalitsus ei suutnud tagada isikule talle vajalikku viipekeeletõlgi teenuse osutamist. Pärast vaide esitamist ja õigusliku olukorra selgitamist tagas kohalik omavalitsus inimesele talle vajaliku viipekeeletõlgi teenuse. Lisaks saab eduloona esile tuua juhtumi, kus inimene ei olnud töövõimeline, kuid sellegipoolest tunnistas töötukassa ta töövõimeliseks. Pärast edukat kohtuvaidlust ja selgitamist, et inimene ei ole puude tõttu töövõimeline, tehti uus töövõime hindamise otsus ja määrati töövõimetustoetus. Samuti oleme lahendanud olukordi, kus inimesele on ekslikult määratud osaline töövõime, kuid arvestades tegelikke asjaolusid, pidanuks olema sellele inimesele määratud puuduv töövõime ja selle alusel maksma talle ka suuremat toetust.

Rahalisi väljaminekuid ei ole

MTÜ-le Händikäpp on riik selliste olukordade lahendamiseks eraldanud rahalised vahendid, mis tähendab, et abivajaval inimesel ei tule teha oma õiguste eest seismisel mingeid rahalisi väljaminekuid. Inimesed, kes otsustavad oma õiguste eest seista, ei riski sellise vaidluse alustamise korral ka ebasoodsa lahendi korral vastaspoole menetluskulude hüvitamisega. 

Händikäpp MTÜ ja Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ kutsuvad abivajajaid, kellele riik või kohalik omavalitsus ei ole taganud neile vajalike teenuste või toetuste (transpordi-, isikliku abistaja-, viipekeeletõlgi või muu teenuse) kättesaadavust, oma õiguste rikkumistest teada andma.

Kalle-Kaspar Sepper, vandeadvokaat 

Mihkel Kivisalu, advokaat 

blog comments powered by Disqus