Peretoetuste maksmine õppuritele

Uue kooliaasta lähenedes on paljud lapsevanemad tundnud huvi ja küsinud, kuidas makstakse peretoetusi tänavu põhikooli lõpetanud ja edasi õppima asunud 16aastastele noortele.
Sotsiaalkindlustusameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöölepingu alusel kantakse riiklikku pensionikindlustuse registrisse andmed laste õppimise kohta õppeasutustes, kus õppimine annab õiguse peretoetustele.
Lisaks eelnevale edastatakse andmed ka õppimise lõpetamise või katkestamise kohta. Sel juhul 16aastastele ja vanematele noortele peretoetusi ei maksta.
Registritevaheline andmevahetus võimaldab jätkata peretoetuste maksmist 16aastastele ja vanematele õppivatele noortele ilma, et tuleks esitada mingeid lisadokumente. See on toetusesaajale mugav, kuid andmete esitamine koolidest õppurite registrile ja sealt edasi pensionikindlustuse registrile on siiski seotud ajakuluga. Nimelt kantakse õppivate noorte andmed riikliku pensionikindlustuse registrisse 15. septembriks. See tähendab, et 16aastastele ja vanematele põhikooli lõpetanutele, kes jätkavad õpinguid, on võimalik peretoetusi välja maksta oktoobrikuus. Seejuures makstakse toetused välja ka tagasiulatuvalt eelnevate kuu(de), s.t suvekuude eest, mil lastel oli õigus toetusele.
Kõigil ei ole võimalik siiski nii kaua oodata. Toetuste järjepidevaks saamiseks tuleks esitada õppeasutuse teatis või pikendatud õpilaspilet elukohajärgsele pensioniametile enne jooksva kuu 20. kuupäeva. Sel juhul makstakse peretoetused välja järgmisel kuul.

Elve Tonts
Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete juht

blog comments powered by Disqus