Peipsi koostöö ja kaldapuhastamise talgud

Peipsi Kogukonna Fond on sel kevadtalvel korraldanud mitu arutelu Peipsi-äärsete alade arendamise küsimuses. Esimesel arutelul 15. veebruaril Tallinnas Rahvastikuministri Büroos leidsid kohale tulnud kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute esindajad ning huvilised, et Peipsi äärsete alade arendamine vajab riigipoolset tugevamat sekkumist ja ühtset regionaalprogrammi, mis võimaldaks probleeme kompleksselt lahendada.

Teisel arutelul 16. märtsil Vilusi külas Oja talus osalesid spetsialistid Tartu, Jõgeva ja Ida-Viru maakonna keskkonnateenistustest, Riikliku Looduskaitsekeskuse Jõgeva ja Tartu regioonist, mittetulundusühingutest Peipsi Koostöö Keskus, Peipsi Kogukonnafond, Loodushoiuühing Lutra, Võrtsjärve Sihtasutus, samuti ka ajalehe Peipsi Rannik esindajad, Peipsi äärsete omavalitsuste juhid, piirkonna ettevõtjad ja kohalikud elanikud.

Kohtumisel tutvustas Võrtsjärve Sihtasutuse juhataja Jaanika Kaljuvee kuue aasta jooksul Võrtsjärve arendamiseks ellu viidud projekte ning peagi valmivat Võrtsjärve Keskust, milles lisaks infokeskusele asub ka Järvemuuseum ja Sisevete Koolituskeskus. Võrtsjärve kogemused andsid kohaletulnutele lootust ka Peipsi rannaala ühtse arengukava koostamiseks. Kauaaegne veeökosüsteemide uurija Nikolai Laanetu Loodushoiuühingust Lutra pidas ettekande rannakujunemise protsessidest ja juhtis tähelepanu keskkondlikele aspektidele, mida peaks arvestama rannaala korrastamisel.

Erilist tähelepanu pöörati kogu Peipsi piirkonda hõlmava arengukava ja üldplaneeringu koostamisele, et lahendada terviklikult maakasutuse küsimused ning vaadata piirkonda ühtsena kõigi tegevuste planeerimisel. Arengukava ja üldplaneeringu algatamiseks on vajalik Peipsiga piirnevate omavalitsuste initsiatiiv ja soov selline töö üheskoos ette võtta. Piirkonna arengukava ja üldplaneering oleks suureks abiks keskkonnateenistustele kaitsekorralduskavade koostamisel, sest need väljendavad nii kohalike elanike kui kohalike omavalitsuste nägemust piirkonna arengust tulevikus.

Järgmine Peipsiga seotud organisatsioonide ja inimeste arutelu ning kaldapuhastamise talgud toimuvad 26. ja 27. mail 2006. aastal. Lisateave: Laine Knude, SA Peipsi Kogukonna Fond juhataja, 53 942 451, peipsikf@hot.ee

Peipsi Koostöö Keskus

blog comments powered by Disqus