Palamuse valla arengukava valmis

Arengukava kavandi kohta, mis oli valla kodulehele, vallavalitsusse ja valla raamatukogudesse tutvumiseks välja pandud 12. novembrist, sai vallarahvas täiendus- ja parandusettepanekuid teha möödunud neljapäevani. Ent möödunud teisipäeval Palamuse rahvamajas toimunud arengukava avalik arutelu näitas, et tegemist on juba üpris küpse dokumendiga, millele selle koostajad, Kadri Ugand ja Lo Rihvk konsultatsioonifirmast BDA Estonia, võivad asuda lõplikku lihvi andma.         

Arengukava koostamisel lähtuti nii olemasolevatest dokumentidest (sealhulgas kolmest varasemast arengukavast) ja statistikast, elanike hulgas läbi viidud rahulolu uuringu käigus kogutud andmetest ning töögruppides ja arutelude (sealhulgas eri valdkondade võtmeisikute intervjueerimise) käigus kujundatud arvamustest valla arengusuundade osas.         

“Töö muutis sisukamaks ja konstruktiivsemaks vallaelanike aktiivne osalemine töörühmades,? ütles Kadri Ugand. “Ühes teises omavalitsuses ? nime ei hakka nimetama ? pidime arengukava vallavanemaga kahekesi kokku panema.?

Arengumootorid
         

Valla peamiste arengueeldustena, mil potentsiaali saada arengumootoreiks, on arengukava projektis välja toodud Oskar Lutsuga seotud kultuuripärand ja traditsioonid, Vooremaa eripärane loodus, tugevad haridustraditsioonid ning Eesti keskmisest noorem elanikkond. Arengustrateegias on aga prioriteetsete valdkondadena välja toodud elukeskkond, kultuur ja turism, haridus ning Luua piirkonna edendamine.         

Viimane punkt ajendas Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskuse palamuslasest juhatajat Urmas Paju küsima, ega Luuat ei kavatseta arendama hakata Palamuse, Kaarepere ja teiste paikade arvelt. Vallavanem Urmas Astel ja volikogu esimees Toomas Tuula selgitasid, et tegelikult tähendab see pigem Luua piirkonna järeleaitamist: senini on sealse elu korraldamisel liialt palju Luua Metsanduskooli peale loodetud.         

?Luual tuleb lähiajal palju probleeme lahendada, näiteks järk-järgult metsanduskoolilt üle võtta kommunaalteenused,? ütles vallavanem. Arengukava koostajad lubasid aga lisada vääritimõistmise vältimiseks dokumendi teksti asjakohase selgituse.         


Volikogu liige Raimond Poll päris aru, miks arengukava on koostatud aastani 2016, kui Euroopa Liidu uus rahastamisperiood, millega arengukava mõtteliselt seotud on, kestab aastani 2013. Kadri Ugandi vastusest selgus, et lõpptärmini tingis valla võetud laen: seadus näeb nimelt ette, et laenu võtnud omavalitsus peab tagasimaksmisperioodi sisse jäävad tegevused arengukavas lahti kirjutama.

Kasulik kokkulepe
         

Valla elukeskkonna parandamiseks on arengukavas muu hulgas ette nähtud videovalve süsteemi rajamine Palamuse alevikku, tänavavalgustuse uuendamine suuremates asulates, uue vallamaja ehitamine, korterelamute soojapidavuse suurendamise soodustamine, kergliiklusteede võrgustiku laiendamise toetamine, eelsorteeritud jäätmete kogumispunkti väljaehitamine Palamusele, hoolekandeasutuse rajamine valda ning ettevõtluse mitmekesistamise soodustamine.         

Kultuuri ja turismi arendamiseks on kavas kaasa aidata Palamuse aleviku miljööväärtuslike eraomanduses hoonete (Pärki maja, Rehemöldre ait, veski, Goldbergi villa) säilimisele, lõpetada Kaarepere rahvamaja remont, avada vaade Palamuse kiriku tornist ja võtta torn kasutusele vaatetornina, laiendada muuseumi tegevust taastatavasse leerimajja, korraldada ideekonkurss kohalike meenete leidmiseks jne. Haridusvaldkonnas on muu hulgas plaanis motiveerida noori ja tulevasi õpetajaid Palamuse Gümnaasiumi õpetajaks tulema, makstes neile vastavat stipendiumi. Luua asulas on aga näiteks plaanis metsanduskoolilt vallale üle anda sealne elamufond, renoveerida kaugküttetorustik ja luua piirkonna arendamisega tegelev mittetulundusühing.         

?Arengukava on tänapäeval ühest küljest tõepoolest vajalik sellepärast, et see on aluseks rahajagamisel: ettevõtmiste ja objektide jaoks, mida arengukavas kirjas pole, projektiraha üldjuhul ei saa,? ütles vallavanem Urmas Astel. ?Samas on see ikka ka muus mõttes kasulik dokument. See annab hea ülevaate valla hetkeolukorrast ja sellesse koondatud andmeid saab mujalgi kasutada. Pealegi on hea, kui valla elu edendamist puudutavad asjad on suurema seltskonna poolt pikema aja peale kokku lepitud. Siis ei too ka võimalik võimuvahetus vallas liiga järske pöördeid.?         

Palamuse vallavolikogu võtab arengukava lõpliku variandi suhtes otsuse vastu tänavuse aasta viimasel istungil, mis toimub 27. detsembril.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus