Omavalitsused saavad võimaluse ühineda valimiste vahel

Seadusemuudatuseks annab võimaluse tänavu 17. oktoobril jõustunud põhiseaduse muudatus, teatas BNS-ile valitsuse pressiesindaja. Ka annavad muudatused võimaluse ühel asulal või mitmel ühist lahkmejoont omaval asulal lahkuda omavalitsusüksusest ning liituda mõne teise omavalitsusüksusega. Kui kohaliku omavalitsuse üksused ühinevad korraliste valimiste vahel, korraldatakse moodustuva uue omavalitsuse üksuse volikogu valimised enne korralisi valimisi. Valimisi ei korraldata, kui valitsuse määrus haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta jõustub vähem kui kuus kuud enne ettenähtud valimispäeva. Valimised kuulutab välja maavanem kümne päeva jooksul, arvates päevast, mil jõustub valitsuse määrus haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta. Valla või linna valimiskomisjon kehtestab valimistoimingute tähtajad ja avalikustab need kolme päeva jooksul valimiste väljakuulutamise päevast alates. Kandidaatide registreerimiseks esitamiseks ja registreerimiseks peab jääma kokku vähemalt 25 päeva. Hääletamisest osavõtjate ning kandideerijate püsiv elukoht peab valimiste väljakuulutamise päeval asuma ühineva kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil. Valitsus otsustas lisada eelnõusse ka täiendused vahistatute hääletamisvõimaluste täpsustamiseks. Haldusüksuste piiride muutmist võivad algatada üle 50 protsendi rahvastikuregistri andmetel antud asustusüksuse territooriumil elavatest hääletamisõigust omavatest elanikest, kes esitavad vastavasisulise ettepaneku kõikidele asjaomastele volikogudele. Volikogu teeb otsuse ettepanekuga nõustumise või sellest keeldumise kohta, otsus edastatakse teisele volikogule, maavanemale ja siseministeeriumile. Kui volikogu keeldub piiride muutmise algatamisest ega nõustu maavanema ettepanekuga kaaluda vastuvõetud otsuse muutmist, on siseministeeriumil õigus koostöös rahandusministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ja teiste asjaomaste ministeeriumidega teha ettepanek algatada piiride muutmine. Kui asjaomane volikogu ei nõustu ka selle ettepanekuga, esitab siseministeerium ühe kuu jooksul volikogu otsuse tegemisest arvates piiride muutmise algatamise otsustamiseks valitsusele. Valitsuse algatatud territooriumiosa üleandmisel kannab kulud valitsus oma reservist. Volikogude algatusel territooriumiosa üleandmisel tehtavad kulud katavad asjaomased omavalitsusüksused oma eelarvest. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus