Nõutakse lageraiete tühistamist kaitsealadel

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) taotleb Riigimetsa Majandamise Keskuselt raiete peatamist Välgi ja Kiisli metsise püsielupaikade piiranguvööndites.


Möödunud nädalal palus kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) Kääpa maastikukaitsealale (MKA) Välgi piiranguvööndi vanadesse metsadesse väljastatud lageraielubade viivitamatut peatamist. Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) raiekavad lähevad vastuollu Natura 2000 võrgustikku kuuluva kaitseala eesmärkidega ja jätkusuutliku metsanduse FSC sertifikaadi põhimõtetega.
Kodanikuühendus tunnustab riigimetsa majandajaid selle eest, et möödunud nädalal esitatud vaide järel taotleb RMK 1. oktoobrist viiel eraldisel raieloa tühistamist, kuna eraldistele ja nende lähiümbrusse on määratud vääriselupaigad. Samal ajal soovib ühendus tungivalt, et raieload tühistatakse ka teistel, alles raiumata looduskaitsealustel eraldistel.
Tänaseks on kokku neljal hektaril lagedaks raiutud eraldised 116-121 aasta vanuste männikutega ja 91-aastane kaasik. Raieloa tühistamist plaanitakse enamikus üle saja aasta vanades kuusikutes (kogupindalaga 2,3 hektarit), endiselt on raiesse minemas aga 90 ja 110 aastased männikud ning üks 90 aastane kaasik (kogupindalaga 2,4 hektarit).
Lisaks Välgi metsade raiele palub kodanikuühendus peatada RMK raieload samas piirkonnas Kiisli metsise püsielupaigas, kus riigimetsa majandajad kavandavad lageraieid, sanitaarraieid ja aegjärkseid raieid. Keskkonnaametilt on taotletud külmumata pinnasega puidu väljavedu ning kõnealused load valdavalt ka saadud. Osad sanitaarraied on planeeritud ka I kaitsekategooria seeneliigi limatünniku elupaika.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus