Noorsootöö kvaliteedi hindamistulemused näitasid kõrget taset

Noorsootöö valdkonnas on viimasel kümnendil toimunud olulisi arenguid – loodud on vajalikud struktuurid ning välja on kujunenud noorsootöötaja elukutse. Nendest arengutest tulenevalt on üha suurem vajadus kaasa aidata ka noorsootöö sisulise kvaliteedi paranemisele. Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) on koostöös Ernst & Young Balticuga ning koos noortevaldkonna partneritega välja töötanud noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli, mida testiti möödunud aasta lõpus viies kohalikus omavalitsuses – Pärnus, Põlvas, Ridalas, Maidlas ja Räpinas.

Noorsootöö kvaliteedi hindamise käigus võrreldi KOV-s tehtavat noorsootööd nn hea praktikaga, mis kajastub ENTK väljaarendatud hindamismudelis. Protseduuriliselt tähendas see enese- ja välishindamise läbiviimist. Enesehindamise puhul hindavad KOV noorsootöö osapooled ise noorsootöö kvaliteeti, välishindamise puhul toimus see väliste ekspertide abil.

2010. aasta sügisel piloothindamistes osalenud KOV-d kiitsid eriti välishindamist, mis võimaldas KOV-de vahel mõtteid vahetada ja kogemusi jagada.

Olenemata osalenud KOV-de erisustest, näitasid hindamistulemused neis tehtava noorsootöö kõrget taset.

Parimaid tulemusi saavutasid KOV-d mitteformaalse õppe võimaluste loomisel ning noorte osaluse ja kuuluvuskogemuse saamise soodustamisel. Noortele on loodud head võimalused noorsootöös osalemiseks koolide, huvikeskuste ja avatud noortekeskuste kaudu. Väga kõrgeid tulemusi saavutati ka noorte ettevõtlikkuse soodustamisel ning noorsootöötajate professionaalsuse ja motiveerituse osas.

Teiste valdkondadega võrreldes madalamaid tulemusi saadi noorteinfo ja -nõustamisega seotud tegevustes. Samuti ilmnes, et noorsootöös tuleks rohkem rakendada uuenduslikke meetodeid ja keskkondi (nt suurendada mobiilse noorsootöö mahtu). KOV-d soovivad suuremat rõhku panna noorte vajaduste, soovide ja rahulolu väljaselgitamisele, mis on aluseks noorsootöö paremale planeerimisele.

Pilootprojektis osalenud KOV-d leidsid, et hindamisprotsess andis neile omavalitsuse territooriumil tehtavast noorsootööst tervikliku ülevaate ning samuti aitas kaasa sihtide seadmisele. Olulise kasuna toodi välja koostöö paranemist noorsootöö osapoolte vahel KOV-s.

Ühes osalenud KOV-is jõuti hindamise käigus arusaamisele, et noorsootööks on vaja eraldi inimest, teises palgati arendusjuht ja võeti huvijuhid kooli direktsiooni liikmeks. Samuti saadi head lähtematerjali uue arengukava koostamiseks ning peeti oluliseks hindamisprotsessis välja koorunud teadmist, et  noorsootöötaja pole üksi, vaid KOV-s on ka teised üksused, kes tegutsevad sarnaste eesmärkide nimel. 

Noorsootöö kvaliteedi hindamisega jätkatakse ka edaspidi. Hindamismudeliga pakutakse KOV-dele tervikpaketti kõigest hindamiseks vajalikust, mistõttu pole vaja karta hindamise keerukust. Hindamises osalemine on KOV-de vabatahtlik valik ning sellega ei kaasne nende pingeritta seadmist.  

Sel aastal pakub ENTK tuge vähemalt kümnele hindamises osalemisest huvitatud KOV-le ja ootab selleks sooviavaldusi. Lisaks ootab ENTK huvilisi kandideerima välishindajaks, kelleks võivad olla nii noorsootöötajad kui teised huvitatud isikud, kellel on head teadmised noorsootöö valdkonnast tervikuna.

Noorsootöö kvaliteedi hindamise mudeli loomine ja rakendamine on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna algatatud ja Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel elluviidavast programmist “Noorsootöö kvaliteedi arendamine”.

i

KAISA ORUNUK, Eesti Noorsootöö Keskus

KEIU RÕS, Ernst & Young Baltic AS konsultant

blog comments powered by Disqus