Muutusid 26 Jõgevamaa pargi piirid

Oluliselt on muutunud mitme Põltsamaa linna pargi piirid, näiteks liideti Kördiööbiku pargiga linnasüdames asuv Roosisaar ja Uue-Põltsamaa mõisa pargiga varem eraldi kaitse all olnud Lillemetsa pargi ala.
Enamiku parkide piiride osas on tehtud väiksemaid täpsustusi, et piirid ühtiksid Eesti põhikaardiga ja oleksid looduses paremini jälgitavad. Uued välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel. Parkide kaartidega saab tutvuda Jõgevamaa keskkonnateenistuses, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
Kaitsealustes parkides kehtivad looduskaitseseadusest tulenevad piirangud Vabariigi Valitsuse määruses *Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri” sätestatud erisustega. Park on avalikuks kasutamiseks ning maaomanikul ei ole õigust keelata pargi maa-alal erateede ja radade avalikku kasutamist päikesetõusust päikeseloojanguni. Õuemaal on lubatud viibida maaomaniku loal. Sõidukiga tohib pargis liikuda selleks määratud teedel, väljaspool parklaid parkimine on keelatud. Pargis on lubatud telkida ja lõket teha ainult keskkonnateenistuse nõusolekul ja selleks ette valmistatud kohtades.
Sageli eksitakse kaitse-eeskirja nõude vastu, mille kohaselt tohib kaitsealuses pargis kooskõlastuseta korraldada kuni 50 osalejaga rahvaüritusi, suuremate rahvaürituste korraldamiseks selleks ette valmistamata ja tähistamata kohtades tuleb taotleda keskkonnateenistuse nõusolekut.

Mariliis Märtson
Jõgevamaa keskkonnateenistuse looduskaitse peaspetsialist

blog comments powered by Disqus