Mustvee valla haridus- ja noorsootöönõunik haridusvõrgu ümberkorraldusest

Mustvee valla haridusnõunikuna on mul äärmiselt hea meel, et taas on nii tõsiselt ja sisuliselt asutud Mustvee valla haridus-teemadega tegelema. Edaspidi oleks mõistlik sellistest aruteludest ka vallavalitsust informeerida, kaasamine oleks veelgi parem. Paljud vääritimõistmised saaks kohe selgeks rääkida.


Haridusvõrgu ümberkorraldamise vajadus tuleneb eelkõige Mustvee valla arengukava eesmärkidest ja õpilaste arvu vähenemisest viimase 15 aasta jooksul. Õpilaste arv valla koolides on vähenenud poole võrra. Kui 2005/2006. õppeaastal õppis valla koolides 909 õpilast, siis 2019/2020. õppeaastal 452 õpilast. Langus jätkub. Me peame sellega arvestama ja otsima lahendusi.
Teine probleem, millega peame kindlasti arvestama, on klassikomplektide rohkus nii väikese laste arvu juures ja see, et ühe töötaja kohta on koolides kaks kuni viis last.
Seega on praegu toimuvat raske üllatuseks pidada. Juba ühinemiseelsel perioodil aastatel 2016–2017 toimusid hariduselu tulevikku puudutavad arutelud. 2017. aastal valmis ühinevate valdade haridusvaldkonna olukorra analüüsi lõpparuanne, mida Rivo Noorkõiv tutvustas kõigile volikogu liikmetele 2017. aasta 13. detsembril. 2018. aastal tegime valla arengukava, toimusid seminarid, rühmatööd. Kõik huvirühmad olid esindatud. Arengukavas on eesmärgina sõnastatud ajakohase õpikeskkonnaga korrastatud haridusvõrgu olemasolu. Sellega me praegu tegelemegi.
Eelmise aasta 21. märtsil toimus Mustvee valla haridusvõrgu teemal seminar. Osales üle 60 inimese eri huvigruppidest. Seejärel moodustas Mustvee vallavalitsus eelmise aasta 27. juunil vallavalitsuse ajutise hariduskomisjoni. Komisjoni töös on esindatud kõik volikogus olevad erakonnad ja kõik endiste omavalitsuste piirkonnad. Töösse kaasati kõik haridusasutused.
Praegu toimuvad valla kõigis piirkondades ja haridusasutustes avalikud arutelud, kuhu on oodatud hoolekogude, õpilasesinduste ja Mustvee valla noortevolikogu liikmed, lapsevanemad, õpetajad, volikogu liikmed, volikogu komisjonide liikmed ja kõik huvilised, kes soovivad sel teemal kaasa mõelda ja ettepanekuid esitada. Vallavalitsuse ajutine hariduskomisjon vaatab kõik ettepanekud läbi ja otsustab, kas ja milliste parandustega otsuse eelnõu volikogule teiseks lugemiseks esitada.
Täna õpib Mustvee valla gümnaasiumites 37 Mustvee vallas elavat õpilast ja samapalju õpib teiste omavalitsuste või riigi gümnaasiumites. Kokku 19 gümnaasiumis. Need on näiteks Hugo Treffneri gümnaasium, Jõgevamaa gümnaasium, Kadrioru saksa gümnaasium, Jõhvi gümnaasium, Lähte ühisgümnaasium, Miina Härma gümnaasium, Nõo reaalgümnaasium, Oskar Lutsu Palamuse gümnaasium, Tallinna Pae gümnaasium, Tallinna ühisgümnaasium, Tartu Jaan Poska gümnaasium, Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium, Tartu Tamme gümnaasium ja Ülenurme gümnaasium, lisaks mõned täiskasvanute gümnaasiumid. Päris kirju pilt, igaüks on oma valikutes vaba ja sellega tuleb arvestada.
Kui selgub, milline saab olema lähiaastatel valla haridusvõrk, kui kaua ja millisel moel jätkub üldkeskhariduse andmine vallas, alles siis saab edasi liikuda konkreetsete, tegelike vajaduste sõnastamisega. Olgu selleks siis bussiliikluse ümberkorraldamine või muu.
Mustvee vallavalitsus on igasuguse toe ja arengut soodustava tegevuse eest tänulik ja toetab igati. Olgu selleks siis investeeringute leidmine ajakohase õpikeskkonnaga korrastatud haridusvõrgu loomiseks või riigigümnaasiumi filiaalide rajamine põhikoolide juurde.

Raivo Vadi, Mustvee vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö nõunik

blog comments powered by Disqus