MTÜ Näduvere Küla Selts – kas fantoom või salaühing?

Neliteist aastat tagasi otsustas kolm naabriperet, et Näduvere küla laste ja noorte tarvis tuleks teha korralik mänguväljak. Leiti sobiv plats Näduvere külatänava ääres, osaliselt endise Kase talu maadel. Maaomanik, kes seal ise ei elanud ega kavatsenud ka edaspidi kodukohta naasta, andis vajaliku loa. Ettevõtmist toetas omalt poolt Torma vallavalitsus.

Üks pereemadest rääkis elavast ühistegevusest oma sugulasele, kes juhtis parasjagu külaseltsi kümme kilomeetrit eemal. Viimane soovitas organiseerida külaseltsingu, aitas koostada põhikirja. Näduveres korraldati ühes hiljuti tühjaksjäänud majas üldkoosolek, kuhu kutsuti kõik ümbruskonna külade elanikud. Sellel koosolekul võeti vastu otsus asutada Näduvere Külaseltsing, mille koosseisu kuulusid Väegu, Tealamaa, Rassiku, Näduvere, Muta, Lilastvere ja Oti elanikud, ühtekokku 110 inimest. Külaseltsingu vorm võimaldas tunnistada liikmeteks kõik, kes neis külades elasid, olgu nad kui noored või vanad tahes, nõudmata kelleltki liikmeks astumise avaldust. Regulaarselt korraldati üldkoosolekuid, kus valiti kohalik külavanem. Igal aastal 23. juunil tehti jaanituli, aga püüti tähistada ka teisi rahvakalendri tähtpäevi. Jõulude paiku jagati eelkooliealistele lastele väikesi maiusepakikesi. Esialgu magnetofonimuusikaga jaanituli koos rahvapeoga osutus üle ootuste populaarseks. Kõike tehti omast heast tahtest ja tasuta, sellel ajal ei küsinud keegi veel ka osalustasu.

Kambavaimu on kõvasti,” kirjutati 2003. aasta 1. märtsil Näduvere külaseltsingu kohta Vooremaa artiklis “Optimistlikud maailmaparandajad ridakülast”. “See pole sugugi nii, et riik peaks tulema ja aitama nii-öelda lusikaga toitu suhu panna ja meie muudkui ootame ja nõuame. Meil siin jätkub hakkamist ja leidlikkust küll. On vaja vaid võimalusi ja tingimusi, küll me siis ise juba välja mõtleme, mis ja kuidas,  lausus toonane külavanem, kes on  nimepidi samas ametis veel ka praegu.

Näduvere esialgse mänguväljaku serva olid selleks ajaks rajatud tantsuplats ja väike kõlakoda. Tehti pingid ja lauad. Pargitaolisel väljakul on võrkpalliplats, korralik kiik, platsi tagumises nurgas mõneti varjatud pisike putka, kus ihuhädasid õiendada. Seltsingu huvides tehti ühiselt tööd, toodi kodunt kaasa laudu, naelu, muid ehitusmaterjale, vajadusel annetati raha.

Ükski idüll ei kesta igavesti. 2007. aasta sügistalvel valis seltsingu üldkoosolek uue juhatuse, kellele anti üle kõik dokumendid ja raamatupidamine. Seltsingu arvel oli selleks ajaks mitu tuhat Eesti krooni rahva poolt annetatud raha, mis oli mõeldud järgmise aasta jaanipeo korraldamiseks.

Nüüd luges allakirjutanu käesoleva aasta 22. aprillil ilmunud Vooremaast artiklit “Näduvere Küla Seltsi projekt hakkab ilmet võtma”. Olles ise üks seltsingu algatajaid, kes muu hulgas andis kuus aastat tagasi kogu asjaajamise üle uuele juhatusele, kerkis kohe üles terve hulk vastuseta küsimusi. Kuuldavasti olevat seltsing vahepeal muudetud MTÜ-ks Näduvere Küla Selts ning sellel olevat ametlikult kinnitatud põhikiri. Paraku unustati kuue aasta jooksul seda põhikirja kohalikele elanikele tutvustada. Kuidas seda olekski saadud teha, kui pärast 2007. aasta sügist pole korraldatud mitte ainsatki seltsingu ehk nüüdseks seltsi liikmete üldkoosolekut?!

Ühe vallavolikogu liikme abiga õnnestus hankida seltsi põhikiri ning andmed selle ametliku kinnitamise kohta. Üllatus oli suur! MTÜ Näduvere Küla Seltsi põhikiri olevat vastu võetud selle Seltsi üldkoosolekul 2008. aasta 6. jaanuaril, mille toimumisest pole seni mitte keegi mitte midagi kuulnud. Esmakandena kinnitati “tavaline mittetulundusühing” Tartu Maakohtu registriosakonnas 2008. aasta 5.  veebruaril ja muutmiskandena Pärnu maakohtu registriosakonnas 2013. aasta 23. aprillil. Miks just Pärnu maakohtus, ei tea peale kolme asjaosalise keegi, sest MTÜ Näduvere Küla Seltsil, äriregistri kood 80262688, on alates 2008. aasta 5. veebruarist kuni tänaseni ainult kolm liiget, kes kuuluvad ühtaegu nii kolmeliikmelisse juhatusse kui ka viieliikmelisse revisjonikomisjoni. Viimases toimib lisaks kaks isikut, kes tegelikult ei olegi MTÜ Näduvere Küla Selts liikmed, sest põhikiri seda ei keela! Rohkem liikmeid pole juurde võetud, kellelegi pole isegi tehtud ettepanekut kirjutada selleks avaldus. Ometi on “juhatus” esitanud aastast aastasse majandusaasta aruande.

MTÜ Näduvere Küla Selts põhikiri on täis vastuolusid. Näiteks punkt 3.1.1. järgi võivad “liikmeks olla kõik soovijad”, aga siiski ainult sellised, keda kolm asutajaliiget peavad isikliku äranägemise järgi sobivaks, sest punkt 4.1 kuulutab: “Seltsi asutajaliikmed on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja” ning 4.2. lisab: “Seltsi liikmeks võivad olla juhatuse poolt vastu võetud vähemalt 16 aasta vanused isikud, olenemata töö- või elukohast, kui nad tunnistavad ühingu eesmärki ja põhikirja.

Kui kolmeliikmelise Seltsi kolmeliikmeline juhatus pole viimase kuue aasta jooksul kohapealt leidnud ühtki inimest, kes kõlbaks MTÜ Näduvere Küla Seltsi liikmeks, kuidas saab selline moodustis täita oma kõrget missiooni?

Missioon on muidugi vägev, nagu nähtub Seltsi eesmärkide loetelust (põhikirja punktid 2.1.1. kuni 2.1.7.): “heategevusliku tegevuse kaudu küla inimsõbraliku elukeskkonna ning külatraditsioonide alalhoidmine ja arendamine; küla majandus-, sotsiaalse ja kultuuritaseme arengule kaasaaitamine; läbi meelelahutusürituste küla laiemale üldsusele tutvustamine; küla ajaloo uurimine; uute vaba aja veetmise võimaluste loomine; külas turvalisuse tagamine.” Kummaline küll, aga praegu seitsmendat aastat järjest on kõik need aatelised tegevused ainuisikuliselt enda kätte reserveerinud kolm “asutajaliiget” aastast 2008, kes ühtaegu moodustavad juhatuse. Teisi nad nähtavasti juurde ei taha, ka ei julge nad teistele külaelanikele usaldada mitte ainsamat ülesannet. Ainus avalik tegevus, millest ümbruskonna rahvas midagi teab, on jaanitule korraldamine jaanilaupäevadel. 2013. aastal kasseeriti seal igalt osalejalt piletirahana sisse kolm eurot, varem piisas kahest eurost. Kuulujuttude järgi kulus viimati 500 eurot ansamblile maksmiseks.

Ametlikke dokumente pole peale kolme asutajaliikme keegi näinud ega tohigi näha, sest põhikirja punkt 4.3.3. järgi võib juhatusele “esitada ettepanekuid ja arupärimisi seltsi tegevust puudutavates küsimustes” ainult seltsi liige. Aga antud olukorras on kõik kolm seltsi asutajaliiget respective “üleüldse olemaolevat liiget” täpselt needsamad kolm juhatuse liiget, rohkem liikmeid ei olegi! Kummalise MTÜ teised tegevused, kui neid on, peaksid seega olema varjatud ja ülisalajased. Miks ometi? Kuidas luua inimsõbralikumat elukeskkonda ja hoida alal kohalikke traditsioone, kui kõik ülejäänud kodanikud moodustavad eelmainitud kolme isiku silmis võõrkeha, kellest mitte ükski ei kõlba MTÜ liikmeks?

Vooremaa vahel ilmuvas Torma valla teatajas nr. 2 (157) 22. aprillil 2014 ilmunud artikli järgi “rahastas Eesti igal aastal ca 20 projekti, õnneks oli nende hulgas ka Näduvere Küla Seltsi projekt.” Kas need finantseerijad üldse kontrollisid ja teadsid, mis toimub nimetatud iseäraliku libaseltsi tagatubades? Juhul kui selline rahastamine leidis aset, langesid finantseerijad ilmselt kolme susserdaja õnge, kusjuures üks neist on Torma valla volikogu praegune esinaine?

Siit oskab allakirjutanu tuletada enda arust ainuvõimaliku ning võrdlemisi loogilise lõppjärelduse, mille järgi:

1) Ametlikult registreeritud MTÜ Näduvere Küla Selts ei ole Näduvere Küla Seltsingu õigusjärglane;

2) Ametlikult registreeritud MTÜ Näduvere Küla Selts on Näduvere Küla Seltsingu üldkoosoleku poolt 2007. aastal valitud kolmeliikmelise juhtkonna iseseisev, külarahvast sõltumatu, privaatne, mittetulunduslik äriühing, kes lõpetas kohalikelt elanikelt midagi küsimata, omavoliliselt ja tagaselja Näduvere Küla Seltsingu tegevuse ning omastas susserdamisega selle Seltsingu varad;

3)Praegu ametlikult registreeritud MTÜ Näduvere Küla Selts ei ole pädev täitma oma põhikirjas formuleeritud ülesandeid, sest ta ei esinda kohalikke elanikke, vaid tegutseb neist sõltumatult, külarahvast mööda, jagades lisaks Torma Valla Teatajas poolikut valeinformatsiooni ning vaikides maha ebamugavaid fakte;

4) Olukorra lahendamiseks tuleks üle kuue aasta taas kokku kutsuda Näduvere Küla Seltsingu üldkoosolek, sest sügistalvel 2007 valitud juhatus katkestas omavoliliselt seltsingu tegevuse ning moodustas omal käel MTÜ; nad ei võtnud vaevaks küsida sellise mõõtuandva otsuse ega ka uue põhikirja tarvis Seltsingu üldkoosoleku nõusolekut. Üldkoosolek peaks nüüd valima uue juhatuse, arutama läbi ja võtma edaspidi vastu demokraatlikke põhimõtteid austava ning kohaliku rahva huve reaalselt arvestava põhikirja. Jäägu rahva enamuse otsustada, kas nad soovivad seltsingut või seltsi. Kui külarahva tahtel moodustatakse uus ja vajadusel muudetud nimega MTÜ, siis tuleb see registreerida ning nõuda, et vahepeal ainult nime poolest ja paberil toiminud petuskeem nime all MTÜ Näduvere Küla Selts” lõpetaks otsekohe oma ebategevuse ja oleks võimalikult kiiresti kustutatud Eesti Vabariigi äriregistrist.

LEA KOHALA, Näduvere Küla Seltsingu üks asutajaid

blog comments powered by Disqus