Mis on sotsiaalne innovatsioon ja kuidas see meid aitab?


Igasugune sotsiaalne muutus ja ühiskonna parandamine algab probleemi märkamisest ja hoolivustundest, mis ajendab sellele lahendusi otsima. Tänaseks on aga üha enam hakanud ilmnema, et kiiresti arenevas ja muutuvas ühiskonnas on  murekohtadega tegelemine muutunud keerulisemaks. Lahendust vajavad probleemid on sageli üksikisiku tasandit, avaliku ja erasektori ning riikide piire läbivad ja seetõttu osutuvad erinevad poliitilised meetmed ning lahendused nende puhul ettevõtluses sageli vähe edukaiks. Olemasolevad struktuurid ei ole näiteks keskkonnasaaste, puuetega inimeste tööhõive või kvaliteetse hariduse kättesaadavusega tegelemisel enam piisavalt efektiivsed. Taoliste valdkondi läbivate ja muutlike probleemide lahendamises nähakse võtit sotsiaalses innovatsioonis.

Sotsiaalne innovatsioon?

Lihtsa ja levinud definitsiooni järgi on sotsiaalne innovatsioon uudne ja varasemast paremini toimiv lahendus – olgu selleks siis toode, teenus või protsess –  mõnele ühiskondlikule või sotsiaalsele probleemile. Selle efektiivsus seisneb peaasjalikult lahenduste väljatöötamises koos abivajajatega, mitte nende eest või nende jaoks. Seega enne, kui hakatakse midagi korda saatma, veendutakse põhjalikult idee vastavuses tegelikele ühiskondlikele vajadustele. Taoline kaalutletus tagab ka lahenduse pikaajalisema mõju ja kestvuse.

Vabaühendused kui sotsiaalse innovatsiooni vedurid

Sotsiaalse innovatsiooni peamise vedurina nähakse ettevõtluse  kõrval vabaühendusi oma abivajajast lähtuva mõtlemise ning parema suutlikkusega töötada erinevaid sektoreid ühendavalt ja kohaneda kiiremini muutustega. Valdkonnaülene tegutsemisvõime aitab kaasa paremale koostööle ning ideede vahetamisele. Tihti on ju nii, et avalikus sektoris või ettevõtluses on mingi hea lahendus välja mõeldud, aga teised sellest eriti midagi ei tea või ei nähta selle parimaid rakendusvõimalusi. Sotsiaalse innovatsiooni uudsus ei seisne millegi nullist välja mõtlemises, vaid tihti seisnevadki parimad ideedmillegi varemtehtu rakendamisesuuel viisil ja uues kontekstis. Üks viimase aja maailma kuulsamaid sotsiaalseid innovatsioone on mikrolaenud Indias vaesuses elavatele naistele. Iseenesest ei olnud ju väikelaenud mingi uus nähtus, kuid krediidi suuruse ja teenuse täpne kohandamine abivajajate jaoks muutis selle erakordselt efektiivseks, et  aidata naistel tagasi ühiskonda tulla. Ka Eestist võib näite tuua: MTÜ Abikäsi pakutava erivajadustega inimeste tööhõive suurendamise teenus pole midagi uut. Riik on varemgi erivajadustega inimeste tööturuks ettevalmistamisega tegelenud, kuid Abikäe innovaatilisus seisneb abivajaja keskses lähenemises ning koostöös ettevõtjatega. Üritatakse teadlikult parandada puuetega inimeste mainet tööturul ning veendutakse, et programmis osalejad saavad mingil erialal vajaliku kompetentsi.

Sotsiaalse innovatsiooni toetamine

Viimastel aastatel on sotsiaalse innovatsiooni edendamine muutunud poliitikas järjest tähtsamaks. See on tõusnud üheks Euroopa Liidu prioriteediks ning Euroopa Komisjonis tegeldakse sellega mitmel tasandil. Ka Eestis on hakatud selle edendamisele rõhku panema, näiteks valmivas Kodanikuühiskonna arengukavas. Sotsiaalse innovatsiooni populariseerimiseks on vabaühendusi toetav SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja suure mõjuga kodanikualgatusi arendav Heateo Sihtasutus avanud sotsiaalse innovatsiooni konkursi. Vabaühendused on oodatud pakkuma uudseid ideid meid ümbritsevate probleemide lahendamiseks. Parima idee autorit ootab korralik toetus oma mõtete elluviimiseks. Rohkem infot selle kohta:www.kysk.ee/sotsiaalneinnovatsioon.

Tänapäeva kiiresti muutuvas ühiskonnas on ka erinevad sotsiaalsed probleemid kiiremini muutumas või esile kerkimas. Järjest enam on selgeks saamas, et vanaviisi probleemidele – olgu nendeks siis vaesus, tööpuudus või tervisehädad – leevenduse pakkumine ei ole kõige efektiivsem. Tegutsetakse küll õigel eesmärgil, kuid soovitud tulemuseni enam ei jõuta.

Kiiresti muutuvate probleemide rägastikus nähakse lahendust sotsiaalses innovatsioonis.

Mis on sots innov ja mida see ei ole.

Lihtsa definitsioonina on sotsiaalne innovatsioon uudne ja varasemast paremini toimiv lahendus mõnele ühiskondlikule või sotsiaalsele probleemile. Seeon olemuselt sotsiaalne – loob uusi suhteid ja koostöövõrgustikke ning lahendab probleeme koostöös abivajajatega, mitte lihtsalt nende eest või nende jaoks.

Sotsiaalselt innovaatiliste ideede kaudu pakutakse senisest tõhusamaid lahendusi olemasolevatele kitsaskohtadele ühiskonnas. See ei ole midagi täiesti nullist tehtut, varem nähtut ja tervet ühiskonda korraga parandav, vaid pigem uus lahendus uues kontekstis. Tihti ongi sotsiaalselt innovaatilised ideed sellised, kus on võetud mõni juba olemasolev lahendus, seda väheke muudetud, lisatud sotsiaalsuse aspekti, ehk tehtud rohkem koostööd ja asetatud teise konteksti.Heaks näiteks Eestist on Teeme ära algatus. Prügi on ju varem ka metsa alt koristatud ja looduse reostamise vastu on ennegi võideldud, kuid nii laiahaardeliselt ühel päeval aastas tuhandeid inimesi prügi koristama ei ole küll kutsutud.

Sotsiaalse innovatsiooni veduri rolli nähakse tihti vabaühendustes, kuna neis peitub võimalus reageerida

Huvi tekitamine – probleemid v taust?
Definitsioon – et teha arusaadavaks mis on
Veel stoorit  – mis see ei ole + näited, mis see on
Lõpu stoori – sissejuhatus sellesse, et selle valdkonna arendamisega tegeletakse ja et me toetame seda, VÜsid nähakse selle arengumootorina.

MARTIN LAIDLA, sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital infoassistent

blog comments powered by Disqus