Ministeerium kogub infot

Keskkonnaministeerium palub valitsusvälistel keskkonnaorganisatsioonidel osaleda Århusi konventsiooni rakendamise aruande koostamises. Selleks palub ministeerium täita asjakohane küsimustik (http://www.envir.ee/596309) ja edastada see ministeeriumi (triin.nymann@envir.ee) hiljemalt 20. juuliks 2007. Oodatud on ka mistahes muu asjakohane info.

Laekunud teavet arvestades töötab Keskkonnaministeerium välja aruande esimese versiooni, mis saadetakse elektrooniliselt infot esitanud organisatsioonidele ning avalikustatakse augustikuus ministeeriumi kodulehel. Aruande esimesele versioonile on kõigil huvitatutel  seejärel võimalik esitada märkusi, muudatusettepanekuid ja arvamusi kuni septembri keskpaigani.

Keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjades otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni (Århusi konventsiooni) osapoolte kolmanda kohtumise eel peavad konventsiooniosalised, sh Eesti, esitama konventsioonis sätestatu rakendamise kohta aruande.

Tagamaks aruande koostamisel võimalikult laiapõhjalist osalust ning arvestades asjaolu, et keskkonda puudutavaid otsuseid tehakse väga erinevates valdkondades, on Keskkonnaministeerium pöördunud kõnealuse küsimustiku täitmise osas nii riiklike kui valitsusväliste koostööpartnerite poole (näiteks Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Eesti Roheline Liikumine, Põllumajandusministeerium, Sotsiaalministeerium jne).

Ühtlasi on küsimustikku oodatud täitma ja seeläbi eestipoolse aruande koostamisse panustama ka need keskkonnaga tegelevad institutsioonid, kes ei ole saanud selleks isiklikku kutset.

MONIKA KOPTI,
keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja kt

blog comments powered by Disqus