Mahetoodangu andmed tuleb esitada 1. veebruariks

Seoses põllumajandusministri määruse Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded muudatusega tuleb mahetoodangu andmed põllumajandusametile esitada käesoleva aasta 1. veebruariks, teatas ameti kommunikatsiooni peaspetsialist.

Isik, kes soovib jätkata mahepõllumajandusliku taimekasvatuse sh mitteharitavatelt aladelt taimede või seente korjamist, peab esitama põllumajandusametile eelmisel aastal üleminekuaja läbinud põllumajandusmaal kasvatatud põllumajanduskultuuri, seente ja katmikkultuuri saagi, mitteharitavalt alalt korjatud taimede või seente kogused.

Isik, kes soovib jätkata mahepõllumajandusliku loomakasvatuse ja mesindusega tegelemist, peab esitama põllumajandusametile ettevõttes peetud üleminekuaja läbinud loomade arvu liikide ja vanuserühmade kaupa ning mesilasperede arvu eelmise aasta 31. detsembri seisuga. Samuti üleminekuaja läbinud loomadelt saadud loomakasvatussaaduste ja mesilasperedelt saadud mesindussaaduste kogused.

Kõik mahepõllumajandusliku tootmise nõuded leiab siit https://www.riigiteataja.ee/akt/128062013033?leiaKehtiv
Vooremaa