Keskkonnaamet ootab ettepanekuid vee seisundi parandamiseks

Keskkonnaamet koostab Eesti veekogude seisundi parandamiseks veemajanduskava tegevuskava 2018.-2019. aastaks, kuhu on oodatud kõik asjakohased ettepanekud, teatas ameti pressiesindaja.

Seirehinnangute alusel ei ole 43 protsenti Eesti pinnavee- ja 21 protsenti põhjaveekogumitest heas seisundis, mistõttu meie veekogud vajavad suuremat tähelepanu ja kaitset. Seetõttu on vajalik valitsuse kinnitatud veemajanduskavade meetmeprogrammist<http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/veemajanduskavad/veemajanduskavad-2015-2021> lähtuva tegevuskavaga paika panna järgmise kahe aasta prioriteetsed tegevused, et kaitsta hea seisundiga ning parandada kehva kvaliteediga veekogusid.

Ettepanekuid ootame eelkõige meetmeprogrammis mainitud rakendajatelt ehk põllumajandustootjatelt, vee-ettevõtjatelt, riigiasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt ja veerajatiste omanikelt, et saaksime ühiselt selgitada, milliseid meetmeid peaks järgmise kahe aasta jooksul seisundi parandamiseks rakendama.
“Kogutavad ettepanekud annavad meile väärtuslikku infot piirkondlike eripärade, veega seotud murede ning võimalike lahenduste kohta, kuidas saaksime veekogude seisundit parandada nõnda, et puhast vett jätkuks meile ka tulevikus. Peaksime alati mõtlema nii tavakodaniku, veekasutaja, põllumehe kui ka ametnikuna, kas see, mida otsustame või teeme, on võimalikult parim ka meie veekeskkonna jaoks,” lausus keskkonnaameti keskkonnaosakonna veemajanduse koordinaator Elina Leiner.

Meetmeprogrammis on vajalikuks peetud nii administratiivseid (nt piirangud vee kasutamisel), tehnilisi (nt kalapääsu rajamine) kui ka nõustamisega seotud meetmeid (nt avalikkuse teadlikkuse tõstmine keskkonnasõbralikust veekasutusest), mis aitavad kaasa vee seisundi parandamisele. Samuti on oodatud ettepanekud veekogude uuringute kohta.

“Keskkonnaamet on tänulik igasuguse info eest, mis aitab vee seisundi parandamiseks tehtavaid tegevusi terviklikumalt planeerida, sest hea seisundi saavutamiseks on vaja tegeleda kõigi valgalal olevate mõjuallikatega kompleksselt. Samuti on oluline saada infot juba varasemalt ellu viidud tegevuste kohta,” lisas Leiner.

Ettepanekuid saab esitada e-posti aadressil elina.leiner@keskkonnaamet.ee<mailto:elina.leiner@keskkonnaamet.ee> 6. aprillini 2017. Tegevuskava eelnõu valmib mais 2017, misjärel see avalikustatakse.

Ühtlasi on keskkonnaametil valminud ülevaate eelnõu möödunud aastal rakendatud meetmetest Eesti veekogude kaitsmiseks, mida saab lugeda keskkonnaameti veebilehel.<http://keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/vesi-5/>

Vooremaa