Eratee sundvõõrandamiseks ei piisa üksnes valla otsusest

Riigikohtu halduskolleegium selgitas tänases lahendis, milliseid tingimusi tuleb vallal silmas pidada sundvalduse seadmisel, teatas riigikohtu kommunikatsioonispetsialist.

Halduskohtusse pöördus vallaelanik, kes vaidlustas valla poolt seatud sundvalduse, kuna ta sulges enda maal kulgenud tee naabritele.

Seadus näeb ette, et kui maaomanik ei ole nõus sõlmima kokkulepet tee avalikuks kasutamiseks, on riigil või kohalikul omavalitsusel õigus seada sundvaldus. Sundvalduse alusel on kohalikul omavalitsusel omakorda võimalik määrata eratee avalikuks kasutamiseks.

Riigikohus rahuldas maaomaniku kaebuse ja tühistas vallavolikogu otsuse, kuna vallal puudus sundvalduse seadmist lubav õiguslik alus. Sundvalduse seadmiseks oleks avalik tee pidanud olema ette nähtud planeeringus või projekteerimistingimustes. See eeldus ei olnud täidetud.

Kolleegium lisas aga, et kuna juba enne sundvalduse seadmist oli tee kantud kohalike teede nimekirja, on tegemist avaliku teega, millel liiklemist peab maaomanik võimaldama.

Jätkuvate vaidluste vältimiseks soovitas riigikohus vallavolikogul üldplaneeringut täiendada teemaplaneeringuga (PlanS § 93 lg 2), mis võimaldaks ühtlasi täpsustada ka teisi kohalikke teid.

OTSUS 3-3-1-6-17<http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-6-17>
Vooremaa