Elektrilevi kutsub ettevaatlikkusele kevadtöödel elektriliinide ümbruses

Koos kevade algusega hoogustuvad välitööd elektriliinide ümbruses, mis toovad igal aastal kaasa ohtlikke olukordi ja elektrivõrgu rikkeid. Ka tänavu on sagenenud juhtumid, mil puud langetakse elektriliinidele või kaevetöödel vigastatakse maakaablit. Samuti kipuvad õhuliinid viga saama kõrgete masinatega töötamisel, teatas Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist.

“Selle aasta kolme kuuga on juhtunud juba 94 elektripaigaldise lõhkumist, mis on toonud kaasa elektrikatkestuse ligi 10 000 tarbijal. Kuid pahastest elektritarbijatest ja materiaalsest kahjust veelgi tõsisem on oht töö tegija elule ja tervisele, mida hooletu tegutsemine võib kaasa tuua,” iseloomustas olukorra tõsidust Elektrilevi kaitsevööndi järelevalve sektori juht Silver Mihkelson. “Seetõttu tasub ohutuse tagamiseks ja kahju vältimiseks kindlasti järgida seadusepügalaid, mis nõuavad liinide läheduses tehtavate tööde kooskõlastamist võrguettevõtjaga. Samuti võib meie poole pöörduda nõu saamiseks ning vajadusel tuleb meie spetsialist kohale, selgitab ohukohti ning juhendab kaitsevööndis tegutsemist,” lisas Mihkelson.

Inimeste ohutuse, vara ja keskkonna kaitseks kehtivad elektriliinide kaitsevööndis tegutsemisel piirangud. Kaitsevöönd on õhuliinide puhul mõlemal pool liini teljest madalpinges 2 meetrit, 6-20 kV liinidel 10 meetrit ja 35-110 kV liinidel 25 meetrit ning maakaabelliini korral liini äärmistest kaablitest 1 meeter. Ehitusseadustiku kohaselt on õhuliinide kaitsevööndis keelatud elektripaigaldise omaniku loata langetada puid ja sõita masinatega, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri. Maakaabelliinide kaitsevööndis on keelatud töötada löökmehhanismidega, tasandada pinnast ja teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit.

Kui kaevetööde puhul osatakse kaabli asukoha täpseks teadasaamiseks ja ohu vältimiseks enamasti Elektrilevi poole pöörduda, siis sellest, et ka õhuliinide juures tegutsemine tuleb kooskõlastada, teatakse vähem. Lisaks terviseohtudele võib loata ja seega vajalike ennetusmeetmeteta töötamine kaasa tuua tsiviilmenetluse ja Tehnilise Järelevalve Ameti trahvi, samuti võimaliku ulatusliku kahju hüvitamise nõude.

Elektrilevile kuuluva võrgu kaitsevööndis töötamiseks vajaliku taotluse leiab veebilehelt https://www.elektrilevi.ee/et/loa-taotlemine-kaitsevoondis-tegutsemiseks. Selgitame taotlejale liinide läheduses olevaid ohte ja vajadusel väljastame taotlejale tegutsemisloa. Lisainfot ja nõu kaitsevööndis tehtavate tööde kooskõlastamise kohta saab Harjumaal, Pärnumaal ja saartel telefonil 71 54 600 ja mujal Eestis telefonil 71 54 500.

Leides õhuliini poole kaldu oleva, liinidesse kasvanud või muul moel ohtliku puu, ei tohi hakata seda ise eemaldama, vaid tuleb teavitada liini omanikku. Elektrilevi saab liinile ohtlikust puust teavitada telefonil 1343. Tuleb silmas pidada, et ka kaitsevööndi lähedusse jäävad puud võivad liinidele langedes põhjustada õnnetuse. Seetõttu on mõistlik usaldada töö spetsialistidele, kellel on olemas tehnika ja teadmised töö ohutuks tegemiseks.

Kui aga siiski on juhtunud elektriliini vigastamine, tuleb säilitada külm närv ja eemalduda õnnetuskohalt lühikeste sammudega jalgu üksteise vastu libistades neid teineteisest eemaldamata või jalad koos hüpates. Nii väldid elektrilöögi saamist eluohtlikust sammupingest. Õnnetuse korral tuleb sellest teavitada Elektrilevi rikketelefonil 1343, viga saanud inimeste korral aga helistada kiiresti häirekeskusesse 112.

Vooremaa