LEADER on uus võimalus maaelu arendada

LEADER on Euroopa Komisjoni algatusprogramm maaelu arendamiseks, mis saanud nime prantsusekeelsest lühendist: Liaison Entre Action de Developpement de l’Economie Rurale.

Programm toetab ettevõtjate, kodanikeühenduste ja kohalike omavalitsuste koostööd piirkondliku maaelu strateegia koostamisel ja elluviimisel.  Eesti rakendab käesoleval perioodil LEADER-programmi põhimõtteid RAK meetme 3.6 kaudu. Toetuse saajaks on kohalik tegevusgrupp ? ettevõtjaid, kodanikeühendusi ja kohalikke omavalitsusi ühendav piirkondlik mittetulundusühing.

Ave Bremse Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonnast rõhutas, et programm on siiani rakendunud igas riigis ainult osades piirkondades. Alles uus EL programmiperiood 2007-2013 näeb ette, et LEADER rakenduks terves riigis. Meetme eesmärk on kohaliku initsiatiivi toetamine, edendades elu maapiirkonnas kohaliku tasandi koostöö kaudu, milles erinevad osapooled suunavad oma ühised jõupingutused piirkonna vajaduste väljaselgitamiseks ja võimaluste kasutamiseks.

?LEADER-tüüpi tegevuste rakendamiseks on vaja luua kohalik tegevusgrupp, mille inglisekeelne vaste on Local Action Group. Lühend LAG on tulnud ka eesti kõnekeelde.  Kohaliku tegevusgrupi kaudu rakendumine tähendab seda, et piirkonnas, kus kohalikku tegevusgruppi ei ole, seda toetust ei saa,? selgitas Bremse.

Kohaliku tegevusgrupi staatust saab taotleda Eestis: mittetulundusühing, kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on kohalik areng; mis on moodustatud partnerluse põhimõtteid arvestades, koosnedes kõigist kohalikest partneritest ? kohalikust omavalitsusest, ettevõtlus- ja mittetulundussektori esindajatest.  Põhikirjaliselt peab olema tagatud, et kohaliku omavalitsuse osakaal otsustustasandil jääb alla 50%; elanike arv tegevusgrupi territooriumil peab jääma 10 kuni 100 tuhande vahele; piirkonna kuulumist tegevusgrupi koosseisu loetakse kohaliku omavalitsuse esindatuse järgi; tegevusgrupi territoorium peab olema geograafiliselt, majanduslikult ja sotsiaalselt ühtne; tegevusgrupi moodustamine peab olema avalik ning uutele liikmetele avatud; kohalik omavalitsus, ettevõtja või mittetulundusühing saab korraga kuuluda ainult ühte tegevusgruppi; kohalik omavalitsus ei tohi ühe programmiperioodi jooksul tegevusgruppi vahetada.

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo sõnul tuleb osa maapiirkondade probleeme lahendada kohalikul tasandil, kasutades individuaalset probleemikäsitlust. “Maaelu terviklik areng eeldab kohapealsete inimeste algatust, uuenduslikkust ja koostööd. Tuleb lähtuda piirkonna vajadustest, tuginedes kohalikule potentsiaalile. LEADER-meede aitabki otsustusõigust kohalikule tasandile lähendada,” selgitas Tuiksoo.

Põllumajandusministeeriumi andmetel on meetme eelarve käesoleval aastal 28,8 miljonit krooni, millest rahastatakse piirkondlike strateegiate koostamist ja piiratud hulga juba koostatud strateegiate elluviimist. Meedet finantseeritakse Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) vahenditest.

Eesti rakendab LEADER lähenemist täies ulatuses alates 2007. aastast. Meetme 3.6 tegevustes osalemine annab kohalikele tegevusgruppidele aga võimaluse oma piirkondliku maaelu strateegia koostamiseks ja kogemuste omandamiseks juba tänavu, et taotleda raha järgmisel programmperioodil (2007-2013) oma strateegia teostamiseks.

 JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus