Lahendamatuks nimetatud probleem ammu lahendatud

Eelmise neljapäeva Vooremaas tõstis Pala valla elanik Eha Nõmm taas üles õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise küsimuse, mille vastus on püsinud muutumatuna juba kaheksa ja pool aastat.

Laskumata kõrvalistesse pisidetailidesse ja tarbetutesse emotsioonidesse teeme kokkuvõtliku tagasivaate.

Ranna ühismajandi reformikomisjon jättis 10. novembril 1995 protokollilise otsusega Pala valla Raatvere külas Adojaani talu ühistatud hooned aida ja lauda õigustatud subjektile Kalev Kalmele tagastamata. Selle otsusega andis Ranna ühismajandi reformikomisjon Eha Nõmmele õiguse neid hooneid kasutada. Hoonete omandiküsimus jäi lahendamata.

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra punkt 71 alusel pidi reformikomisjon oma otsuses ühistatud vara tagastamise taotluse rahuldamata jätmise kohta tooma taotluse rahuldamata jätmise põhjenduse ja viited vastavatele seadusesätetele. Reformikomisjoni 1995. aasta otsuses põhjendused ja viited puudusid.

Ranna ühismajandi reformikomisjon vaatas Kalev Kalme kaebuse põhjal oma 1995. aastal tehtud otsuse uuesti läbi, arvestas kaebuses esile toodud asjaolusid ning langetas 1996. aasta 4. oktoobril otsuse ühistatud hoonete õigustatud subjektile Kalev Kalmele tagastamise kohta. Adojaani talu ühistatud ait ja laut tagastati Kalev Kalmele.

Kui kellelgi on põhjendatud huvi, võib ta nõuda haldusorganilt ja halduskohtult haldusakti tühisuse kindlakstegemist. Ranna ühismajandi reformikomisjoni otsused aga ei ole Pala vallavalitsuse otsused. Vallavalitsus ei ole Ranna ühismajandi õigusjärglane, vallavalitsusel puudub pädevus neid otsuseid muuta, tühistada või kehtetuks tunnistada.

Eha Nõmme väide, et vallavalitsusel puudub seisukoht, kas tugineda reformikomisjoni 1995. või 1996. aasta otsusele, on vale. Vallavalitsus juhindub 1996. aasta otsusest, mis tunnistati kehtivaks ka kohtus.

Vastavalt Tartu Ringkonnakohtu 18. veebruari 2004 kohtuotsusele on kehtiv Ranna Ühismajandi reformikomisjoni 4. oktoobri 1996 otsus nr 70, millega tagastati ait ja laut Kalev Kalmele.

Paljude aastate jooksul on vallavalitsus kõnealuseid asjaolusid Eha Nõmmele tema erinevas vormis pärimiste peale ka selgitanud. Inimlikult on mõistetav, et vallaelanikul on raske leppida talle mittekasuliku kohtuotsusega, kuid vald tõepoolest ei jaga eraomanduses olevat vara.

Küll aga tegeleb Pala vallavalitsus kõigi vallaelanike probleemidega, mis kuuluvad omavalitsuse pädevusse.

KALEV KURS,
Pala vallavanem

blog comments powered by Disqus