Kuidas hüvitatakse tööl ületunde

Tegin 2012 I kvartalis 100 ületundi. Tööandja keeldus nende eest maksmast. Hetkel ei ole tööandjal mulle tööd pakkuda. Kuigi olen vormistatud täiskohaga, käin tööl ainult paar päeva nädalas. Tekivad “miinustunnid”. Kodus istumisega raha ei teeni, kavatsen anda lahkumisavalduse. Kuidas peaks käituma, kui tööandjal pole tööd täies mahus pakkuda? Kui lahkun, kas mul on õigust nõuda tagantjärele palka 2012. aastal tehtud ületunnitöö eest?  

Antud olukorras on töötajal õigus nõuda saamata lisatasu ületundide eest TLS § 44 lg 7 järgi. Ületunnitöö hüvitamisel rahas maksab tööandja töötajale 1,5 kordset töötasu iga tehtud ületunni eest. Samuti saab tööandjalt nõuda tekkinud “miinustundide” hüvitamist lähtuvalt TLS § 35, mille kohaselt peab tööandja töövõimelisele ja töö tegemiseks valmis olevale töötajale maksma keskmist töötasu ka juhul, kui ta ei tööta seetõttu, et tööandja ei ole andnud tööd, ei ole teinud töö tegemiseks vajalikku toimingut või on muul viisil töö vastuvõtmisega viivitanud, välja arvatud juhul, kui töö andmata jätmise on põhjustanud töötaja süü. Kui tööandja keeldub nende väljamaksete tegemisest, saab seda temalt nõuda, esitades vastava nõude töövaidluskomisjonile.

Antud olukorras võib vastavalt TLS § 91 lg 2 p 2 töötaja töölepingu erakorraliselt üles öelda tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu, sest on oluliselt viivitatud töötasu maksmisega. Sel juhul esitab töötaja tööandjale põhjendatud avalduse erakorraliseks ülesütlemiseks. Sel juhul peab tööandja maksma hüviseks kolm kuupalka.

i

ANNE SIMMULMANN, Lõuna Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist

blog comments powered by Disqus