Küberkuritegevuse vastane võitlus on osa laiema küberjulgeoleku tagamisest

Euroopa Liidu sise- ja justiitsministrite kohtumisel Brüsselis arutati neljapäeval, 24. juulil peateemana küberkuritegevuse vastast võitlust.

Nõukogu leidis, et Euroopa Liit vajab sisulist küberkuritegevuse vastase võitlusele suunatud tegevuskava. Ühtlasi pidasid ministrid vajalikuks Euroopa Liidu ülese teavitusplatvormi loomist riikidevahelise koostöö tõhustamiseks.

Olukorras, kus on vajalik reaalajas toimuvate rünnete tõrjumine või kuritegude tõkestamine, omab kiire infovahetus ning kindlaksmääratud kontaktisikute võrgustik eriti suurt rolli. Rahvusvaheline koostöö on vajalik, et identifitseerida teistest riikidest pärit ründed ja kurjategijad ning võtta tarvitusele kaitsemeetmed. Lisaks sellele on edu võtmeks koostöö õiguskaitseasutuste ning erasektori vahel.

Küberkuritegevus on muutumas üha igapäevasemaks mureks, seetõttu on äärmiselt oluline astuda konkreetseid samme selle vastu võitlemiseks. Eesti üheks abimeetmeks selle kuriteoliigi ennetamiseks on riiklik küberjulgeoleku strateegia. Lisaks on Eestis käivitamise faasis NATO Küberkaitsekeskus, mille töövaldkondadeks saavad olla uurimis-, teavitus- ning arendustöö, väljaõppe ja juriidilised ning tehnilised ekspertiisid.

Ministrid arutasid direktiivi eelnõud, mille eesmärgiks on kvalifitseeritud tööjõu rände lihtsustamine Euroopa Liitu. Eelnõu näeb ette Euroopa nn „sinise kaardi“ sisseviimise, mis võimaldaks kõrgelt kvalifitseeritud töötajatel lihtsustatud korras pääseda liikmesriikide tööturule. Üle-euroopaline kaart omab eeliseid, mis muudavad Euroopa tööturu kõrgelt kvalifitseeritud töötajatele atraktiivsemaks. Sinine kaart ei saa asendada siseriiklike töö- ja elamislubade väljastamist, kuna tuleb arvestada liikmesriikide tööturu vajadustega.

Nõukogu arutas samuti ühtsete karistuste kehtestamist illegaalset tööjõudu kasutavatele ettevõtetele. Siseministri sõnul on avatud piiride tingimustes oluline tagada ühtne lähenemine, et seeläbi tulemuslikumalt võidelda ebaseadusliku tööjõu kasutamise ning illegaalse sisserändega.

Nõukogu võttis teadmiseks eesistuja ülevaate Euroopa rände- ja varjupaigapakti koostamisest ning Euroopa Komisjoni teatised ELi rändepoliitika tuleviku kohta. Lisaks arutasid ministrid Iraagi pagulaskriisiga seonduvat.

JÜRI PIHL, siseminister

blog comments powered by Disqus