Komisjon peab netikommentaare piiravat eelnõu ohtlikuks

Põhiseaduskomisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul jõudis komisjon pärast eelnõuga seotud materjalidega tutvumist seisukohale, et eelnõu algataja plaanide realiseerumine tooks kaasa reaalse ohu põhiseaduse §45 sätestatud väljendusvabaduse õigusele. Põhiseaduskomisjon ei pidanud Reinsalu kinnitusel seetõttu õigeks eelnõu seadustamist toetada. Tänasel arutelul osalesid ka justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetlustalituse juhataja Saale Laos ja Kapo politseidirektor Arnold Sinisalu. Sinisalu hinnangul ei ole kavandatavad meetmed proportsionaalsed ja sunnivad Kapot põhjendamatult reageerima ka tegevusele, mida võiks tõlgendada huligaansusena. Politseidirektori väitel on raske leida sellele analoogiat teistest Euroopa riikidest. Põhiseaduskomisjon pidas teiselt poolt vajalikuks rõhutada ka seda, et isikute au, väärikuse ja muude isikuvabaduste kaitse on oluline õigusväärtus, mida riigivõimul tuleb kaitsta. Põhiseaduskomisjon andis oma hinnangu elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE) seoses õiguskomisjoni taotlusega, mis kõnealust eelnõu menetleb. Kõnealune eelnõu on õiguskomisjonis uuesti arutusel järgmisel esmaspäeval, mil komisjon peab otsustama, kas toetada eelnõu esimese lugemise lõpetamist või mitte. Täiskogu ees on eelnõu 25. jaanuaril. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus